1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (ŘP) nebo mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit libovolnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Držitel platného řidičského oprávnění

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Neprodleně oznamte tuto skutečnost libovolnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to osobně.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na všech úřadech obcí s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 875/26

odpovědný pracovník:

Ivana Hrnčiříková – referentka evidence řidičských oprávnění

Mgr. Monika Klodová - referentka evidence řidičských oprávnění

číslo dveří: 106

tel: 553 035 836, 553 035 835

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý 08:00 – 11:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V případě odcizení ŘP nebo MŘP žadatel předloží  oznámení o odcizení z oddělení Policie ČR, kde tuto skutečnost hlásil; není nutné hlásit ztrátu ŘP Policii ČR, přesto takový postup doporučujeme.

Dalšími doklady, které je  nutno předložit, jsou platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu), v případě poškození ŘP nebo MŘP i poškozený  doklad.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání náhradního řidičského průkazu je k dispozici na přepážce referentky evidence řidičského oprávnění.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek za vydání nového ŘP činí 200 Kč (v případě zrychlené žádosti o ŘP - 700 Kč).

Správní poplatek  lze uhradit hotově nebo platební kartou.

Za vydání “Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu” se poplatek nevybírá.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení platného ŘP Vám bude vydáno “Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu”.

Toto potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání, po tuto dobu nahrazuje ŘP, ale platí pouze na území ČR.

Nový ŘP Vám bude vydán do 20 dnů od podání žádosti nebo je možno podat zrychlenou žádost “tzv. blesk”, která je vyřízena do 5ti pracovních dnů.

Při vyzvednutí nového ŘP pak musíte vrátit “Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu”, které jste obdrželi ihned po Vámi nahlášené události.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nový ŘP si můžete převzít osobně nebo prostřednictím zmocněnce na základě ověřené plné moci na přístušném pracovišti libovolného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ivana Hrnčiříková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

12.11.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.11.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: