1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy.

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba podat osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, na základě ověřené plné moci na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

Mezinárodní řidičský průkaz je nutné převzít osobně na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Převzetí prostřednictvím zmocněnce není možné.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění a  platného řidičského průkazu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o vydání řidičského průkazu podejte osobně na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žadatel může mezinárodní řidičský průkaz vyřídit na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 875/26

odpovědný pracovník:

Pavla Ormandy – referentka evidence řidičských oprávnění

Mgr. Monika Klodová - referentka evidence řidičských oprávnění

číslo dveří: 106

tel: 553 035 836, 553 035835

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý pouze online objednávky

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

Čtvrtek pouze online objednávky

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba předložit: platný řidičský průkaz, doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu) a 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 mm)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádosti o vydání MŘP jsou k dispozici na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek činí 50 Kč. Poplatek lze platit hotově nebo platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu se zpravidla vyřizuje na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968.

Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Ve kterých zemích Evropy je platný český řidičský průkaz?

Při cestování automobilem po Evropě jsou ve všech zemích EU (včetně Švýcarska, Norska, Lichtnštejnska a Islandu) akceptovány všechny současně platné řidičské průkazy ČR.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Monika Klodová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

19.1.2021

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

19.1.2021

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: