1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu v těchto případech :

a) držitel řidičského průkazu (ŘP) nebo  mezinárodního řidičského průkazu (MŘP), jehož ŘP nebo MŘP je neplatný

b) držitel ŘP nebo MŘP, kterému bylo řidičské oprávnění podmíněno, pozastaveno, omezeno, odňato nebo pozastaveno z důvodu zdravotní nezpůsobilosti, popř. v řízení podle exekučního řádu

c) držitel ŘP nebo MŘP, který řidičské oprávnění pozbyl podle § 94a (ZŘMV, odklony v trestním řízení, apod.)

d) držitel ŘP nebo MŘP, kterému bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů, v jehož důsledku pozbude řidičské oprávnění

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oprávněný držitel průkazu, po zemřelém držiteli průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Držitel ŘP nebo MŘP  je povinen odevzdat ŘP nebo MŘP na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to:

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí řidičského oprávnění

- nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů

V případě úmrtí držitele ŘP nebo MŘP jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu ŘP nebo MŘP (pokud byl jeho držitelem) libovolnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Odevzdejte řidičský průkaz na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Při odevzdání ŘP nebo MŘP vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností doklad o odevzdání ŘP nebo MŘP

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy, oddělení dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 875/26

odpovědný pracovník:

Pavla Ormandy – referentka evidence řidičských oprávnění

Mgr. Monika Klodová - referentka evidence řidičských oprávnění

číslo dveří: 106

tel: 553 035 836, 553 035 835

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý pouze online objednávky

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

Čtvrtek pouze online objednávky

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při odevzdání ŘP nebo MŘP musíte mít s sebou platný doklad totožnosti a ŘP nebo MŘP.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Povinnost odevzdat řidičský průkaz je stanovena do 5ti pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění.

V případě úmrtí držitele řidičského průkazu jsou pozůstalí povinni odevzdat jeho řidičský průkaz bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nedodržení předepsaných povinností odevzdat řidičský průkaz vám může být uložena pokuta dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,  ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Monika Klodová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

19.1.2021

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

19.1.2021

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

V případě ztráty řidičského průkazu, který má být odevzdán, je jeho držitel povinen tuto skutečnost oznámit.