1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Dne 1. 7. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, který umožňuje osobám stejného pohlaví za zákonem stanovených podmínek uzavřít trvalé společenství. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Osoby vstupující do partnerství činí toto prohlášení osobně před matrikářem registrujícího matričního úřadu na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci. Do partnerství dále nemůže vstoupit osoba, která

            • nedosáhla věku 18 let,
            • má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo
            • již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před vstupem do partnerství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má partnerství vzniknout.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavte se na kterýkoliv registrující matriční úřad (blíže viz otázka č. 8).

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Registrující matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V Moravskoslezském kraji je registrujícím matričním úřadem Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz .

Seznam všech registrujících matričních úřadů v ČR:

Matriční úřad Správní obvod
Úřad městské části Praha 1 území hlavního města Prahy
Magistrát města Kladno území Středočeského kraje
Magistrát České Budějovice území Jihočeského kraje
Úřad městského obvodu Plzeň 3 území Plzeňského kraje
Magistrát měst Karlovy Vary území Karlovarského kraje
Úřad městského obvodu Ústí na Labem-město území Ústeckého kraje
Magistrát města Liberec území Libereckého kraje
Magistrát města Hradec Králové území Královéhradeckého kraje
Magistrát města Pardubice území Pardubického kraje
Magistrát města Jihlava území Kraje Vysočina
Úřad městské části Brno-střed území Jihomoravského kraje
Magistrát města Olomouc území Olomouckého kraje
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz území Moravskoslezského kraje
Magistrát města Zlín území Zlínského kraje

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Pokud chcete uzavřít registrované partnerství před Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, obraťte se na tamní matriku, tel.: 599442854.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 32 připojit

            • rodný list,
            • doklad o státním občanství,
            • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
            • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
            • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí

            • rodný list,
            • doklad o státním občanství,
            • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,
            • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
            • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
            • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
            • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
            • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
            • potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu uzavření manželství nebo vzniku partnerství starší 6 měsíců.

Registrující matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany, předložení některých dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření registrovaného partnerství

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatky
            • Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněn 3000 Kč
            • Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, z nichž pouze jedna z nich má trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněn 2000 Kč
            • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti  ke   vstupu   do   registrovaného   partnerství v   cizině   nebo   s   cizincem je zpoplatněno 500 Kč.
 
Poznámky

Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.

Osvobození od poplatku

Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení  a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Zánik registrovaného partnerství

Partnerství zaniká:

                             • smrtí jednoho z partnerů (dnem smrti partnera)
                             • prohlášením jednoho z partnerů za mrtvého (dnem, kdy rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nabylo právní moci). Bylo-li prohlášení za mrtvého zrušeno, protože se zjistilo, že ten, kdo byl prohlášen za mrtvého, žije, má se za to, že jeho partnerství nepřetržitě trvalo. Pokud ale jeho partner mezitím uzavřel nové partnerství nebo manželství, dřívější partnerství se neobnoví.
                             • zrušením rozhodnutím soudu na návrh jednoho z partnerů

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informace ministerstva vnitra:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr.  Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

02.07.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: