1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ZÁPIS VOZIDLA DO REGISTRU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Tato životní situace obsahuje postup při úkonech spojených s koupí nového vozidla a s dovozem vozidla ze států EU.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

■Fyzická osoba

■Právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby)

■Zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním Žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úkon lze provést na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 26/875, číslo dveří: 106

Odpovědný pracovník:

Iveta Mikušová – referentka evidence vozidel

Mgr. Vendula Červeňová– referentka evidence vozidel

Tel: 553 035 837, 553 035 838

Pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý: 8:00 - 11:30

Středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

    •  doklad totožnosti
    • doklad o technické způsobilosti vozidla (velký TP, prohlášení o shodě - COC list, Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, Osvědčení o jednotlivém schválení, Registrační doklady jiného členského státu)
    • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o již provozované vozidlo
    • protokol o evidenční kontrole ze stanice STK (ne starší 30 dnů), jedná-li se o již provozované vozidlo
    • doklad o zákonném pojištění vozidla (zelená karta)
    • potvrzení o zaplacení DPH při pořízení nového vozidla  z jiného členského státu (netýká přívěsných vozíků)
    • dokumentaci obsahující údaje o vozidle v rozsahu potřebném pro vydání TP (technické protokoly ze stanice STK v případě dovezeného  vozidla)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel je k dispozici na úřadě a na těchto stránkách.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

■motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč

■motocykl do 50 cm3: 300 Kč

■motocykl nad 50 cm3: 500 Kč

■přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč

■přípojné vozidlo nad 750 kg: 700 Kč

Všechny poplatky se hradí v hotovosti, nebo platební kartou.

U starších aut se při jejich první registraci po datu 01.01.2009 navíc hradí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, tzv. ekologická daň. Jedná se o vozidla, která nesplňují emisní limity EURO 3 a vyšší. Poplatek se netýká motocyklů a vozidel nad 3,5 t. Poplatek se hradí pouze jednou za dané vozidlo.

Poplatek je rozčleněn podle plnění emisních norem EURO

■při plnění EURO 2: 3 000 Kč

■při plnění EURO 1: 5 000 Kč

■při neplnění žádné normy: 10 000 Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Nové vozidla s českým TP budou zaregistrována bezodkladně.

Dovezená vozidla z jiných států budou zaregistrována nespozději ve lhůtě 30 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

■Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy:

■Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel

■Zákon 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

■Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

■Zákon 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce vyplývající z § 83 zákona  56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Vendula Červeňová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.06.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: