1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ZMĚNA VLASTNÍKA A PROVOZOVATELE

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Životní situace se týká úkonů spojených se změnou vlastníka při koupi a prodeji vozidla, dále změny vyplývající z  ukončení leasingové smlouvy, dědického řízení, dražeb a jiné.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

■Fyzická osoba

■Právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby)

■Zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci

U přechodu vlastnického práva (dědictví, dražba, atd.) je to nový vlastník vozidla.

U změny provozovatele je to vlastník vozidla a nový provozovatel.

U změna vlastníka je to dosavadní a nový vlastník a nový provozovatel, není li totožný s dosavadním, nebo novým vlastníkem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 26/875, číslo dveří: 106

Odpovědný pracovník:

Iveta Mikušová – referentka evidence vozidel

Mgr. Vendula Červeňová  – referentka evidence vozidel

Tel: 553 035 837, 553 035 838

Pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý: 8:00 - 11:30

Středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 - 16.30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

             • doklad totožnosti
             • technický průkaz (velký TP)
             • osvědčení o registraci vozidla – ORV (malý TP)
             • protokol o evidenční kontrole ze stanice STK (ne starší než 30 dnů)
             • platný doklad o zákonném pojištění (zelená karta)

U přechodu vlastnického práva navíc doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla je k dispozici na úřadě a na těchto stránkách.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

■motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč

■motocykl do 50 cm3: 300 Kč

■motocykl nad 50 cm3: 500 Kč

■přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč

■přípojné vozidlo nad 750 kg: 700 Kč

Správní poplatky se hradí v hotovosti, nebo platební kartou.

U starších aut se při jejich první registraci po datu 01.01.2009 navíc hradí poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, tzv. ekologická daň. Jedná se o vozidla, která nesplňují emisní limity EURO 3 a vyšší. Poplatek se netýká motocyklů a vozidel nad 3,5 t.

Poplatek je rozčleněn podle plnění emisních norem EURO

■při plnění EURO 2 je poplatek ve výši  3 000 Kč

■při plnění EURO 1 je poplatek ve výši  5 000 Kč

■při neplnění žádné normy EURO je poplatek ve výši  10 000 Kč

Poplatek se hradí pouze jednou za dané vozidlo.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zpravidla budete vyřízeni na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

■Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy:

■Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel

■Zákon 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

■Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

■Zákon 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce vyplývající z § 83 a 83 a)zákona  56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

“Musím dojet s vozidlem na příslušný úřad?”

- Ne, nemusíte.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Vendula Červeňová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.06.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Dědictví je osvobozeno od všech správních poplatků. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od všech poplatků spojených pouze  s motorovým vozidlem s nejméně čtyřmi koly.