1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Přechod nájmu bytu

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Postoupení práv a povinností z nájmu  bytu

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O přechod nájmu žádá osoba, která splnila zákonné podmínky pro přechod nájmu

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

K přechodu nájmu dochází za splněných podmínek stanovených v občanském zákoníku.

V případě úmrtí nájemce, a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu. Splňuje-li více členů nájemcovy domácnosti podmínky přechodu nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Nájem bytu skončí nejpozději uplynutím 2 let ode dne, kdy nájem přešel. Toto časové omezení neplatí, pokud novému nájemci je více než sedmdesát let, a neplatí ani tehdy, pokud nájem přešel na osobu, které v době úmrtí původního nájemce ještě nebylo osmnáct let. V tomto případě přešlý nájem zanikne až dosažením dvacátého roku věku nového nájemce.

Je-li členem nájemcovy domácnosti nájemcův potomek, má přednostní právo, aby na něho přešla práva a povinnosti z nájmu. Je-li takových osob více, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat, dnem oznámení její nájem zaniká.

Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o přechod nájmu bytu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Iveta Humeličová

referent bytového a nebytového fondu

kancelář č. 307, 2. poschodí

tel. č. 553 035 513

úřední hodiny:

pondělí 8,00 – 11,30 a 12,30 – 17,30 hod.

středa 8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

písemná žádost

občanský průkaz k ověření totožnosti žadatele

úmrtní list nájemce k nahlédnutí

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Úkon je bezplatný

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60-ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

humelicova@tesin.cz

info@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Neosvědčí-li pronajímatel přechod nájmu bytu a nedojde-li k vyklizení bytu, rozhoduje soud.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor místního hospodářství Městského úřadu v Českém Těšíně

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Iveta Humeličová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2014

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: