1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Ohlášení tomboly s herní jistinou vyšší než 100 000 Kč dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Provozovatelem tomboly může být právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O ohlášení tomboly je oprávněn jednat provozovatel tomboly nebo osoba jím zplnomocněná.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Provozovatelem tomboly může být právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Ohlášení podléhá tombola s herní jistinou vyšší než 100 000 Kč. Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40% a vyšší než 80% herní jistiny. Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket. Pravděpodobnost výhry u tomboly nesmí být nižší než 1:200. Tombola se ohlašuje obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly. Náležitosti ohlášení tomboly jsou uvedeny ve formuláři "Ohlášení tomboly dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů". Povolení k provozování ohlášené tomboly se vydá, jestliže provozování tomboly je v souladu s jinými právními předpisy a nenarušuje veřejný pořádek. Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem. Zápis je nutno uchovat nejméně 5 let. Opis zápisu je provozovatel povinen zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly obecnímu úřadu obce, které byla tombola nahlášena. Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat správnímu orgánu písemnou žádost o ohlášení tomboly.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, Štefánikova 25/18, 737 01 Český Těšín, v přízemí budovy, č. dv. 103 a č. dv. 104

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor školství a kultury, přízemí budovy, č. dv. 104, Bc. Loseová Alice, tel: 553 035 302

Úřední hodiny jsou v pondělí od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:30 hodin a ve středu od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 hodin

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Náležitosti ohlášení:

1.   název a sídlo provozovatele, IČO, telefon, jméno a příjmení provozovatele nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem provozovatele tomboly,

2.   název a popis ohlašované tomboly,

3.  adresu místa, kde bude ohlašována tombola provozována,

4.  dobu, po kterou bude ohlašována tombola provozována, přesný den jejího zahájení a ukončení,

5.   určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry,

6.   herní plán,

7.   identifikační údaje notáře

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Ohlášení tomboly dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů", který se nachází na oficiálních stránkách Města Český Těšín a na odboru školství a kultury, ul. Štefánikova 25/18, přízemí budovy, č. dv. 104

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Provozovatel má povinnost podat ohlášení v dostatečném předstihu před konáním tomboly, nejméně 30 dní před dnem předpokládaného zahájení. Rozhodnutí o povolení ohlašované tomboly se nevydává. Vydává se pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlášené tomboly dle § 108 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Provozovatel může proti rozhodnutí o povolení tomboly podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského  kraje v Ostravě, odbor právní a organizační, prostřednictvím odboru školství a kultury, Městského úřadu Český Těšín.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že provozuje tombolu v rozporu s ohlášením. Za tento správní delikt lze uložit pokutu až ve výši 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Odbor školství a kultury: Bc. Alice Loseová, tel: 553 035 302

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Elektronickou poštou na adresu:

loseova@tesin.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Miroslav Stařičný, vedoucí odboru školství a kultury, tel: 553 035 300

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: