1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Zastoupení osob neschopných samostatně právně jednat

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Dospělé osoby (ve věku nad 18 let) trpící duševní poruchou, jež není pouze přechodná, může soud omezit ve svéprávnosti, nepostačí-li mírnější a méně omezující opatření (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, předběžné prohlášení, opatrovník bez omezení svéprávnosti). Soud omezí svéprávnost v rozsahu, v jakém není osoba schopna právně jednat. Rozhodnutí o omezení  svéprávnosti nezbavuje člověka práva jednat v běžných záležitostech každodenního života.

Opatrovníkem je ustanovena osoba fyzická (osoba z rodiny) nebo právnická (obecní úřad).

Méně omezující opatření:

Předběžné prohlášení – jedná se o preventivní opatření, kdy člověk dosud duševně zdravý, avšak v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, může sám určit, aby jeho záležitosti byly spravovány určitým způsobem.

Nápomoc při rozhodování – v určitých případech postačí, bude-li mít člověk ztížený duševní poruchou, jež mu při rozhodování působí potíže, podpůrce, který bude jednat spolu s ním, aniž by musel být podporovaný člověk omezen na svéprávnosti.

Zastoupení členem domácnosti – člověk, který je ztížen duševní poruchou, jež mu brání samostatně právně jednat, a který nemá jiného zástupce, bude si moci zvolit zástupce z řad členů jeho domácnosti. Ke vzniku zastoupení se vyžaduje schválení soudu.

Opatrovník bez omezení svéprávnosti - pokud člověku působí jeho zdravotní stav obtíže při správě jeho jmění nebo hájení jeho práv, soud jmenuje opatrovníka na základě podaného návrhu a určí rozsah působnosti v zastupování.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Každá právnická nebo fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Fyzická osoba je povinna k návrhu na omezení svéprávnosti doložit lékařskou zprávu o duševním stavu osoby, o jejíž  svéprávnosti se jedná. Soud může svéprávnost omezit nejdéle na tři roky, vyjímečně na dobu pěti let (je-li zjevné, že se zdravotní stav osoby v dané době nezlepší), uplynutím doby právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do vydání nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok. Současně s omezením svéprávnosti je rozhodováno o ustanovení opatrovníka. Opatrovníkem soud ustanoví osobu příbuznou, blízkou nebo ustanoví veřejného opatrovníka (obec).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním podnětu/návrhu na zahájení  řízení o omezení svéprávnosti k věcně příslušnému okresnímu soudu, v jehož obvodu má člověk, o jehož způsobilosti se má jednat bydliště nebo k okresnímu soudu, v jehož obvodu je ústav zdravotní péče, je-li člověk v takovém zařízení bez svého souhlasu. Návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o omezení svéprávnosti, může podat i ten, komu byla svéprávnost omezena.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti

Městský úřad Český Těšín

odbor sociální

Štefánikova 18/25 (budova vedle kina)

737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

Štefánikova 18/25 (budova vedle kina)

kancelář  č. 204 v 1. poschodí budovy

mgr Bubik Dorota, referent oddělení sociálních věcí, tel: 553 035 723, e-mail: bubik@tesin.cz

kancelář č. 203 v 1. poschodí budovy

Bc. Steblová Miluše, DiS., referent oddělení sociálních věcí, tel: 553 035 728, e- mail: steblova@tesin.cz

Úřední hodiny:

pondělí  8:00 - 11:30, 12:30 - 17:30 hod.

středa    8:00 - 11:30, 12:30 - 16:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Forma podání není stanovena.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Podání není zpoplatněno.

Ten, kdo podá zjevně bezdůvodný návrh, je povinen nahradit újmy, které vyšetřovanému, jeho zástupci, opatrovníkovi pro řízení a státu řízením vznikly.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení stanoví soud.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníkem řízení je navrhovatel a dále ten, o jehož právech a povinnostech má být v tomto řízení jednáno, znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, procesní opatrovník (příbuzný nebo advokát ustanovený soudem), státní zástupce.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předložení lékařské zprávy osoby, o jejíž svéprávnosti se jedná, pokud nebyla součástí návrhu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Dle  zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 písm.g) – postižením se rozumí tělesné, mentální, duševní, smyslové a nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb.m. s. , Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozsudku v řízení o svéprávnosti a opatrovnictví, lze podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Osobě omezené ve svéprávnosti není stanovena žádná povinnost. Osoba, která se zaváže výkonem opatrovnické funkce a neplní stanovené povinnosti, může být výkon opatrovnictví soudním rozhodnutím zrušen.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Povinnosti opatrovníka: opatrovník je povinen s opatrovancem udržovat pravidelný kontakt a to vhodným způsobem, v potřebném rozsahu, projevovat o opatrovance skutečný zájem, dbát o opatrovancův zdravotní stav, dbát o naplňování opatrovancových práv a chránit jeho zájmy a vysvětlovat mu povahu a následky o opatrovancových záležitostech.

Opatrovnická rada: jedná se o kolektivní, kontrolní a ve vztahu k opatrovníkovi konzultativní orgán složený z osob blízkých opatrovanci. Opatrovník nebude moci bez souhlasu opatrovnické rady rozhodovat o podstatných záležitostech opatrovancova života. Nebude-li možné opatrovnickou radu zřídit, pak její působnost bude vykonávat soud.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Bc. Miluše Steblová, DiS., referent oddělení sociálních věcí, tel. 553 035 728

mgr Dorota Bubik, referent oddělení sociálních věcí, tel. 553 035 723

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Na opatrovnickém oddělení příslušného obecního soudu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Jana Rodáková

vedoucí oddělení sociálních věcí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

21.05.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Dle platných právních předpisů

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: