1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou O7 a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou O2

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Vozidla, jimiž se přepravují těžce zdravotně postižení občané, mohou být v zájmu těchto občanů i dalších účastníků silničního provozu označena speciálním označením O7.

Parkovací průkaz O7 vydá nebo vymění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením (dále jen průkaz OZP) II. stupně (ZTP) a III. stupně  (ZTP/P) (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou). Této osobě bylo obecním úřadem obce s rozšířenou působností vydáno dle ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, i speciální označení pro vozidla pro parkování O1 AA šestimístné číslo, popř. parkovací průkaz O7.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem o parkovací průkaz O7 je osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu OZP II. a III. stupně.

Žadatelem o speciální označení O2 je osoba se zdravotním postižením z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou, která je držitelem průkazu OZP II. stupně a řidičského oprávnění.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

viz č. 5 a 7

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu OZP II. a III. stupně, se dostaví   na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a o vydání parkovacího průkazu O7 požádá.

Osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu OZP II. a III. stupně, a  které bylo vydán parkovací průkaz O7, se dostaví na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a o výměnu požádá.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor sociální, oddělení sociálch věcí

Štefánikova 18/25 ( budova vedle kina)

737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor sociální, oddělení sociálních věcí

Štefánikova 25 (budova vedle kina)

737 01 Český Těšín

Kancelář č. 206  v I. poschodí.

Mgr. Petr Müller, tel. 553 035 724, e-mail: muller@tesin.cz

Bc. Vlasta Potyszová, DiS, tel. 553 035 722, e-mail: potyszova@tesin.cz

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.30 hod.

                      • středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro vydání parkovacího průkazu: 

průkaz OZP  II. nebo III. stupně

občanský průkaz k prokázání totožnosti

stávající speciální označení pro vozidla pro parkování O1 nebo parkovací průkaz O7 (bude vráceno obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností)

fotografie o rozměru 35 x45 mm odpovídající současné podobě

rodný list (u nezletilých dětí)

rozhodnutí o svéprávnosti a ustanovení do funkce opatrovníka nesvéprávné osoby (je-li oprávněnou osobou osoba nesvéprávná)

                     • fotografii o rozměru 35 x 45 mm odpovídající současné podobě
                      • stávající doklad mimořádných výhod II. nebo III. stupně
                      • stávající zvláštní označení pro vozidla pro parkování O1 (bude vráceno obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností)
                      • fotografii o rozměru 35 x 45 mm odpovídající současné podobě

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 Žádost o vydání či výměnu parkovacího průkazu O7  jsou k dispozici na odboru sociálním, oddělení sociálních věcí, Štefánikova 25 (budova vedle kina), 737 01 Český Těšín, kancelář č. 206 v I. poschodí.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Vydání a výměna je prováděna bezplatně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V případě, že budete mít k dispozici potřebné doklady viz bod č. 10, bude parkovací průkaz O7 vystaven na místě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Pro vydání parkovacího průkazu O7:

zákonný zástupce u nezletilých dětí

zákonný zástupce (opatrovník) u nesvéprávných

zmocněnec na základě plné moci udělené dle občanského zákoníku před matrikou nebo u notáře u osob, které nejsou schopny podpisu a nemají opatrovníka

                     • zákonný zástupce u nezletilých dětí
                     • zákonný zástupce (opatrovník) u nesvéprávných
                     • zmocněnec na základě plné moci udělené dle občanského zákoníku před matrikou nebo u notáře u osob, které nejsou schopny podpisu a nemají opatrovníka
                      • zákonný zástupce u nezletilých dětí
                      • zákonný zástupce (opatrovník) u nesvéprávných
                      • zmocněnec na základě plné moci udělené dle občanského zákoníku před matrikou nebo u notáře u osob, které nejsou schopny podpisu a nemají opatrovníka

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel se musí dostavit osobně, s výjimkou viz bod č. 14.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákona o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zejména § 67.

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a uprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravoním postižením a o změně souvisejících zákonů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti tomuto rozhodnutí (vydání dokladu) je možno podat písemné nebo ústní odvolání do 15 dnů od jeho oznámení k odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím odboru sociálního Městského úřadu v Českém Těšíně, který rozhodnutí (doklad) vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, lze vozidlo označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívá vozidla označeného parkovacím průkazem osoby se zdravotním postižením. Pokud někdo neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem nebo neoprávněně použije parkovací průkaz při stání nebo jízdě, dopouští se přestupku, za něhož lze uložit pokutu od 5.000 do 10.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

K čemu mě opravňuje nové označení O7 (parkovací průkaz) na území ČR a v ostatních zemích?

Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky "zákaz stání"; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka "Zákaz vjezdu" omezena dodatkovými tabulkami "JEN ZÁSOBOVÁNÍ", "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ", "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" a "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou "Pěší zóna".

Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.

Zákon umožňuje osobě, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, podat žádost o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště. Žádost lze podat na odboru místního hospodářství Městského úřadu Český Těšíně v souladu se „Zásadami pro poskytování vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP a ZTP/P“, které schválila Rada města Český Těšín usnesením č. 3322/55/RM ze dne 27.04.2018, s účinností od 27.04.2018.

Pokud se parkovací průkaz použije v mezinárodním provozu, musí uživatel tohoto speciálního označení respektovat práva hostitelské země.

Jak postupovat v případě, že doposud nejsem držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením a nevlastním tak parkovací průkaz?

Je třeba podat žádost o průkaz OZP u krajské pobočky Úřadu práce ČR Ostrava, kontaktní pracoviště Český Těšín, ul. U Mlékárny 1863/13 a s vydaným průkazem OZP a potřebnými doklady viz bod 10. podat žádost o parkovací průkaz O7 na Městském úřadu  Český Těšín, odboru sociálním, oddělení sociálních věcí, Štefánikova 25 (budova vedle kina).

K čemu mě opravňuje speciální označení O2?

Ze speciálního označení O2 neplynou žádné výhody. Toto označení má pouze informativní charakter pro ostatní účastníky provozu, že je vozidlo řízeno osobou sluchově postiženou.

Jak postupovat v případě, že doposud nejsem držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením a nevlastním tak parkovací průkaz nebo speciální označení O2?

Je třeba podat žádost o průkaz OZP u krajské pobočky Úřadu práce ČR Ostrava, kontaktní pracoviště Český Těšín, ul. U Mlékárny 1863/13 a s vydaným průkazem OZP a potřebnými doklady viz bod 10. podat žádost o parkovací průkaz O7 nebo speciální označení O2 na Městském úřadu Český Těšín, odboru sociálním, oddělení sociálních věcí, Štefánikova 25 (budova vedle kina).

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

viz bod č. 23

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Odbor sociální, oddělení sociálních věcí, Štefánikova 25 (budova vedle kina), 737 01 Český Těšín.

Kancelář č. 206 v I. poschodí.

Mgr. Petr Müller, tel. 553 035 724, e-mail: muller@tesin.cz

Bc. Vlasta Potyszová, DiS. tel. 553 035 722, e-mail: potyszova@tesin.cz

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 – 11.30, 12.30 -17.30 hod.

středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30 hod.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Jana Rodáková

vedoucí oddělení sociálních věcí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

Dle platné legislativy.

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Dle platné legislativy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: