1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

UZAVÍRKA POZEMNÍ KOMUNIKACE

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu nebo jednoho jízdního pásu dálnice), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce; pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy, oddělení dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 875/26

odpovědný pracovník: Ing. Miroslav Sporysz – referent správy dopravy a silničního hospodářství

číslo dveří: 124

tel: 553 035 832

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte: žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

O žádosti bude rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Silniční správní úřad žádost projedná s vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka, s obcí, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, a pokud je po dotyčné pozemní komunikaci vedena dráha, také s provozovatelem této dráhy. K žádosti o povolení uzavírky je proto vhodné přiložit také jejich vyjádření, a pokud je na dotčené pozemní komunikaci provozována linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat déle než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které uvede termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele (u fyzických osob jméno a bydliště žadatele). Dále je žadatel povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení uzavírky.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci lze řešit prostřednictvím datových schránek.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to podáním u odboru živnostenského a dopravy Městského úřadu Český Těšín. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky právnickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené povolení změnit nebo zrušit.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Miroslav Sporysz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27.06.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: