1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI NA POZEMNÍ KOMUNIKACI (KŘIŽOVATKOU, ZŘÍZENÍM SJEZDU)

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího připojení. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení připojení je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník připojované nemovitosti nebo jím zmocněný zmocněnec na základě udělené plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy, oddělení dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

(v případě silnic II. a III. třídy a místních komunikací)

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 875/26

odpovědný pracovník: Ing. Miroslav Sporysz – referent správy dopravy a silničního hospodářství

číslo dveří: 124

tel: 553 035 832

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

Krajský úřad moravskoslezského kraje

www.kraj-moravskoslezsky.cz

(v případě silnic I. třídy)

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte: žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (délka a šířka připojení, rozhledové poměry). K vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas příslušného orgánu Policie České republiky. Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od příslušného orgánu Policie České republiky vyžádá.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici I. třídy se vybírá správní poplatek 1000 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

O žádosti bude rozhodnuto bezodkladně do 30-ti dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60-ti dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný orgán Policie České republiky.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci lze řešit prostřednictvím datových schránek.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to podáním u odboru živnostenského a dopravy Městského úřadu Český Těšín.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Neoprávněné zřízení, úprava nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč. Neoprávněné zřízení, úprava nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Miroslav Sporysz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27.06.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: