1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Obnova kulturní památky

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Pojmem „obnova“ kulturní památky se rozumí údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky. Obnovy kulturní památky se týká ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále je památkový zákon). Pokud vlastník kulturní památky zamýšlí provést obnovu kulturní památky nebo jejího prostředí je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník kulturní památky (doloží doklad o vlastnictví), příp. v zastoupení – doložit plnou moc od vlastníka.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Závazné stanovisko podle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona, vydává orgán státní památkové péče na základě žádosti vlastníka. Závazné stanoviska se vydává buď ve správním řízení formou rozhodnutí dle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zenění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) nebo formou závazného stanoviska dle § 149 správního řádu. Forma závazného staonoviska se v jednotlivých případech obnovy kulturních památek odvíjí od ustanovení § 44a památkového zákona, věty první:

“Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zváštního právního předpisu, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavbením úřadem.”

Jako úkon učiněný dotčeným orgánem pro řízení vedené stvebním úřadem se v konkrétním případě rozumí vydání závazného stanoviska dle § 149 správního řádu.

Závazné stanovisko obsahuje vyjádření, zda navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a případné podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provádět.

Vlastníku nemovité kulturní památky se v případě její obnovy doporučuje vyžádat si závazné stanovisko ke každému dokončenému stupni projektové dokumentace. Shora popsaný postup doporučujeme dodržovat zejména z praktického hlediska, protože mnohdy nákladná projektová dokumentace v řadě případů nevyhovuje následným požadavkům stanoveným v závazném stanovisku z hlediska zájmů státní památkové péče, a je třeba ji za značných finančních nákladů přepracovávat, doplňovat nebo zcela měnit. Pro usnadnění zpracování projektové dokumentace doporučujeme využít odborných znalostí NPÚ a konzultovat i rozpracovanou projektovou dokumentaci v souladu s ust. § 14 odst. 7 zákona:

„Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, stavební změny nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odst. 2 vlastník kulturní památky nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací památkové péče z hlediska plnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu.“

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemný návrh včetně příloh můžete podat sami, anebo ve spolupráci s příslušným orgánem státní památkové péče, tj. Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje a s Národním památkovým ústavem, územním odborném pracovišti Ostrava. Návrh můžete doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Český Těšín nebo zaslat poštou.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Mgr. Miroslav Morawiec – referent územního rozvoje a památkové péče

e-mail: morawiec@tesin.cz

5. nadzemní podlaží, dveře č. 501

úřední hodiny Po od 8:00 do 17:30 a St od 8:00 do 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

            • doklad o vlastnictví
            • projektová případně přípravná dokumentace obnovy nemovité kulturní památky

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o obnovu kulturní památky – viz. přílohy

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou stanoveny správní ani jiné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou stanoveny dle správního řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dle § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči musí být před vydáním závazného stanoviska písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče. Vyjádření odborné organizace státní památkové péče tj. Národního památkového ústavu v Ostravě, zajišťuje orgán státní památkové péče.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Případná součinnost při doplňování podkladů řízení.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Teoreticky je možno zaslat žádost na obnovu kuturní památky pomocí datové schránky. S ohledem na skutečnost, že je ve většině případů žádost doplněná o projektovou dokumentaci, je tato služba omezená rozsahem předkládané projektové dokumentace. Rovněž v případě zastupování vlastníka je vhodné zvážit její použití.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

            • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
            • vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 2o/1987 Sb., o státní památkové péči

18. Jaké jsou související předpisy:

            • Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikovaná pod číslem 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv
            • Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikovaná pod číslem 73/2000 Sbírky mezinárodních smluv
            • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
            • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení nich
            • Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
            • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Na rozhodnutí lze do 15-ti dnů ode dne doručení, prostřednictvím Městského úřadu Český Těšín, odboru územního rozvoje, podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě.

V případě, že je závazné stanovisko vydáno dle § 149 správního řádu lze jej dle ustanovení § 149 odst. 5 zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko, tj. Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Opatření při porušení povinností upravují § 35 až § 41 památkového zákona.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Mgr. Miroslav Morawiec, tel. 553 035 652 , e-mail: morawiec@tesin.cz

Ministerstvo kultury – odbor památkové péče

Národní památkový ústav

Krajské úřady

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Stránky Ministerstva kultury

Příručka vlastníka kulturní památky

Internetové stránky Národního památkového ústavu

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Portál veřejné správy http://portal.gov.cz

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Radim Siuda – vedoucí odboru územního rozvoje

Mgr. Miroslav Morawiec – referent územního rozvoje a památkové péče

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1. 7. 2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

18.9.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

„Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, stavební změny nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odst. 2 vlastník kulturní památky nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací památkové péče z hlediska plnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu.“