1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Ministerstvo vnitra nebo obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. Údaje z informačního systému občanských průkazů jsou vedeny i k osobě mladší 15 let, pokud je tento občan držitelem občanského průkazu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

                • Občan starší 15 let (poskytují se pouze ty údaje, které jsou vedeny k jeho osobě v evidenci občanských průkazů).
                • Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, může žádost o poskytnutí údajů podat zákonný zástupce, opatrovník nebo i další osoby oprávněné požádat za tyto občany o vydání občanského průkazu.
                •  Za občana staršího 15 let může požádat o poskytnutí údajů člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
                •  Za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění zákonem stanovených náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Údaje se poskytují na základě písemné žádosti, která musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytnutí údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

Žádost musí obsahovat:

                               • jméno, popř. jména a příjmení
                               • rodné číslo
                               • číslo, popř. sérii občanského průkazu
                               • adresu místa trvalého pobytu
                               • rozsah požadovaných údajů

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

úřady obcí s rozšířenou působností a Ministerstvo vnitra ČR

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

náměstí ČSA 1/1

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

občanské průkazy, kanc. č. 101, 102, 103 (přízemí, vpravo)

Úřední hodiny:

                   • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                   • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                   • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                   • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 413, 553 035 411, 553 035 414

E-mail: raszkova@tesin.cz, ciecialova@tesin.cz, smekova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz a písemná žádost

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář: Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému - OP

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek Kč 50,- (dle sazebníku zákona o správních poplatcích)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádost bude vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1. 7. 2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.10.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: