1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Návrh na prohlášení věci za kulturní památku

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Na základě žádosti o prohlášení věci za kulturní památku Ministerstvo kultury vydá rozhodnutí o prohlášení nebo neprohlášení věci za kulturní památku.Věc lze prohlásit za kulturní památku (s výjimkou návrhu na prohlášení archeologického nálezu za kulturní památku) dle zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, v platném znění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost může podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba bez omezení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Předmětem řízení je zkoumání skutečnosti, zda věc splňuje kriteria § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemný návrh včetně příloh můžete podat sami, anebo ve spolupráci s příslušným orgánem státní památkové péče a s Národním památkovým ústavem. Návrh můžete doručit osobně do podatelny Ministerstva kultury nebo zaslat poštou.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ministerstvo kultury – odbor památkové péče, Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha

případně

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín tento návrh postoupí Ministerstvu kultury

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Mgr. Miroslav Morawiec - referent územního rozvoje a památkové péče

e-mail: morawiec@tesin.cz

5. nadzemní podlaží, dveře č. 501

úřední hodiny Po od 8:00 do 17:30 a St od 8:00 do 16:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Návrh na prohlášení věci za kulturní památku musí obsahovat:

            • pro věci nemovité název, označení a druh věci, v případě souboru věcí názvy jednotlivých částí souboru, umístění věci (kraj, okres, obec, čtvrť nebo část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační, jsou-li tato čísla přidělena, název katastrálního území, parcelní číslo pozemku), uvedení vlastníka, případně spoluvlastníků věci s jejich úplnou adresou, popis věci, její současný stav a využití, aktuální fotodokumentace věci,
            • pro věci movité je to název, označení a druh věci, v případě souboru názvy jednotlivých věcí v souboru, přesné určení umístění věci, uvedení vlastníka, případně spoluvlastníků věci s jejich úplnou adresou, popis věci, její rozměry, materiál, technika, apod., její současný stav, popřípadě způsob využití, aktuální fotodokumentace věci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

            • Krajský úřad
            • Obecní úřad s rozšířenou působností
            • Národní památkový ústav

Navrhovatel může podání učinit sám, anebo ve spolupráci s příslušným orgánem státní památkové péče (krajským úřadem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností) a s Národním památkovým ústavem.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Navrhovatel může být Ministerstvem kultury požádán o doplnění podání, příp. o další součinnost.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit pomocí elektrnické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

            • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
            • vyhláška 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

18. Jaké jsou související předpisy:

            • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
            • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí Ministersva kultury o prohlášení věci (nemovité či movité) za kulturní památku lze podat podle ustanovení podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo roozhodnutí doručeno. O rozkladu proti rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Vlastník je povinen v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, od doručení vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku chránit ji před poškozením, zničením nebo odcizením až do rozhodnutí ministerstva kultury. Opatření při porušení povinností upravují § 35 až § 41 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Mgr. Miroslav Morawiec, tel. 553 035 652, e-mail: morawiec@tesin.cz

Ministerstvo kultury

Národní památkový ústav

Krajský úřad

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Stránky Ministerstva kultury

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Portál veřejné správy http://portal.gov.cz

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje – úsek státní památkové péče

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Radim Siuda – vedoucí odboru územního rozvoje

Mgr. Miroslav Morawiec – referent územního rozvoje a památkové péče

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.7.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.9.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, Ministerstvo kultury vyrozumí písemně vlastníka věci o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku nebo o tom, že hodlá věc prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, a umožní mu k návrhu nebo podnětu se vyjádřit.