1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Náhradní rodinná péče - pěstounská péče a osvojení

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Pěstounská péče je jedna z forem dlouhodobé náhradní rodinné výchovy. Do úvahy přichází zpravidla proto, že výchova dítěte není rodiči zabezpečena z různých příčin, které jsou dlouhodobé – např. rodiče nemohou výchovu dítěte zabezpečit z důvodu vážné nemoci, výkonu trestu odnětí svobody, rodiče žijí v zahraničí, dítě je osiřelé a pod. Je nutné, aby zájem dítěte vyžadoval svěření do pěstounské péče, tzn. že řádnou výchovu dítěte nelze zabezpečit např. osvojením a ústavní výchova není vhodná.

Osvojení patří k nedokonalejšímu institutu náhradní rodinné výchovy, je to typ náhradní výchovy, který se nejvíce přibližuje právnímu vztahu rodič-dítě. Cílem osvojení je, aby dítě, jehož pokrevní rodiče nejsou schopni dítěti zabezpečit výchovu a všestranný rozvoj ve vlastní rodině, žilo a mělo příznivé podmínky pro svůj rozvoj v náhradní rodině, rodině osvojitelů. Osvojením je nezletilému nahrazena a zajištěna rodinná péče a výchova tak, jak to odpovídá jeho zájmu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o zařazení do evidence žadatelů (manželé, event. osaměle žijícící osoba) vhodných stát se pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu, osvojiteli podává zletilý občan způsobilý k právním úkonům na sociálním odboru, oddělení sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu dle místa trvalého bydliště žadatele. Žádost s požadovanými doklady a stanoviskem sociálního odboru příslušného městského úřadu je postoupena k vyřízení odboru sociálních věcí krajského úřadu příslušného kraje. Tento odbor také zajišťuje odbornou přípravu k přijetí dítěte do rodiny pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pěstounská péče

Po odborném posouzení žadatelů vydá odbor sociálních věcí krajského úřadu rozhodnutí, kterým žádosti vyhoví nebo nevyhoví. Výběrem dětí a budoucích pěstounů se zabývají příslušní referenti sociálního odboru krajského úřadu. V případě úspěšného kontaktu žadatelů a dítěte a na základě doporučení sociálního odboru krajského úřadu vydá pak příslušný okresní soud rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů. O konečném svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje však soud.

 

Osvojení

Po odborném posouzení žadatelů vydá odbor sociálních věcí krajského úřadu rozhodnutí, kterým žádosti vyhoví nebo nevyhoví. Tento odbor také žadatelům zařazeným do evidence zprostředkovává osvojení dítěte. Na výběru dětí a budoucích osvojitelů se podílí příslušní referenti sociálního odboru krajského úřadu. V případě vytipování vhodných žadatelů k dítěti vyrozumí sociální odbor krajského úřadu žadatele a seznámí je s dokumentací dítěte, dále pak zajistí žadatelům kontakt v zařízení, kde je dítě umístěno. V případě úspěšného kontaktu vydá příslušný okresní soud rozhodnutí o převzetí dítěte do předadopční péče. Rovněž o této formě náhradní rodinné péče rozhoduje v konečném stadiu soud.

 

Dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47b-c zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Pěstouni a pěstouni na přechodnou dobu uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče, a to s organizací, která má pověření k sociálně-právní ochraně dětí, nebo s obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo s krajským úřadem. Účelem dohody o výkonu pěstounské péče, případně správního rozhodnutí o právech a povinnostech osob pečujících a osob v evidenci, je zajištění pomoci pěstounům a dalším osobám pečujícím o děti na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů klade značné nároky na osoby, které do péče dítě převzaly, a je třeba jim věnovat pozornost z hlediska poradenské činnosti, ale také jim konkrétně pomáhat při řešení běžných problémů v oblasti sociální, výchovné apod.

 

Osoba pečující, osoba v evidenci

Osobou pečující se pro účely uzavírání dohod nebo vydávání správního rozhodnutí rozumí:

            • pěstoun
            • osoba, která byla do zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (pozn. tyto osoby ale neuzavírají dohody o výkonu pěstounské péče/není vůči nim vydáváno správní rozhodnutí)
            • osoba, které bylo dítě svěřeno do předpěstounské péče
            • osobně pečující poručník
            • osoba, která má dítě v osobní péči a zároveň probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte.

Osobou v evidenci se rozumí osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Osoba pečující a osoba v evidenci má:

a) právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče

1. po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,

2. při narození dítěte,

3. při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,

4. při úmrtí osoby blízké,

b) právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let,

c) právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců,

d) právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti podle písmene f),

e) právo na pomoc při plnění povinností podle písmene h), včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku,

f) povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích,

g) povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b odst.5 a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí podle § 19 odst. 6,

h) v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na sociálním odboru, oddělení sociálně-právní ochrany dětí příslušného úřadu dle trvalého bydliště žadatelů.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

a) příjem žádostí:

Městský úřad Český Těšín, odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

b) rozhodovací činnost o zařazení do evidence vhodných žadatelů:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

žádosti vyřizuje: Mgr. Irena Mozielowská (A-K), Mgr. Dana Moldrzyková (L-Ř), Mgr. Gabriela Suchanková (S-Ž), odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

adresa: Český Těšín-Svibice, Pod Zvonek 26/875

číslo dveří: 206, 207, 1. patro

Úřední hodiny

Pondělí od 8.00 – 11,30 hodin a od 12,30 – 17,30 hodin

Středa od 8.00 – 11,30 hodin a od 12,30 – 16,30 hodin

tel: 553 035 786, 780

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

pro pěstounskou péči a osvojení společné

                    • žádost (formulář je k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí)
                    • dotazníky pro žadatele (k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí)
                    • opis rejstříku trestů – vyžádá úřad
                    • zpráva o zdravotním stavu předložená žadatelem
                    • údaje o ekonomických a sociálních poměrech
                    • občanský průkaz
                    • fotografie žadatelů
                    • písemný souhlas žadatele se zjišťováním a zpracováváním potřebných osobních údajů
                    • u manželů oddací list

pro osvojení navíc

                    • vyjádření žadatele, zda má zájem o osvojení dítěte z ciziny

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

k dispozici na oddělení sociálně-právní ochrany dětí

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Termín vyřízení žádosti se v dané záležitosti neřídí správními termíny danými zákonem č. 500/2004 Sb, o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost je odeslaná krajskému úřadu bezodkladně po kompletaci spisové dokumentace žadatelů o náhradní rodinnou péči.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Při soudním jednání jsou účastníci řízení žadatelé o osvojení, opatrovník dítěte, v př. pěstounské péče je možná účast zákonných zástupců.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předat veškeré podklady, které vyžaduje soud.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

elektronicky nelze tuto službu vyřídit, nutná osobní účast

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

                    • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
                    • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

                    • zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
                    • Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (sdělení č. 43/2000 Sb.)
                    • Evropská úmluva o osvojení dětí (sdělení č. 132/2000 Sb.)
                    • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravný prostředek se podává ve lhůtě stanovené správním řádem prostřednictvím sociálního odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

nejsou stanoveny

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Rozdíl mezi osvojeným dítětem a dítětem umístěným v pěstounské péči:

Dítě osvojené může být pouze dítě právně volné, tzn. zákonní zástupci zemřeli, jsou zbaveni rodičovské odpovědnosti nebo dali souhlas s osvojením dítěte bez vztahu k budoucím osvojitelům. Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jako je mezi rodiči a dětmi, mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost při výchově dětí.

Na rozdíl od osvojení nevznikají mezi pěstounem a dítětem příbuzenské vztahy, pěstouni nemají rodičovskou odpovědnost, pečují o děti v běžném rozsahu, který může stanovit soud. Pěstouni mají nárok na finační příspěvek od státu, který je legislativně upraven v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a vyplácí jej úřady práce, úseky státní sociální podpory.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, viz http://www.mpsv.cz/cs/7256

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mgr. Dana Moldrzyková, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, telefon 553 035 780

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

10.1.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaručují způsobem svého života, že osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti, osvojitelem nemůže být ten, který nemá způsobilost k právním úkonům. Mezi osvojitele a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl. Osvojit lze nezletilého, a to jen je-li ku prospěchu nezletilému. Společně mohou dítě osvojit pouze manželé (nikolv druh-družka). Je-li osvojitel manželem, může osvojit jen se souhlasem druhého manžela.

Výkon pěstounské péče je dozorován soudem a orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Orgán sociálně právní ochrany dětí má u soudního řízení funkci kolizního opatrovníka. Když nemůže zastoupit žádný z rodičů dítě v řízení, ustanoví soud zpravidla opatrovníkem orgán sociálně právní ochrany. Žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů. Orgán sociálně právní ochrany vystupuje vždy v zájmu dítěte, dbá na jeho blaho, práva a oprávněné zájmy.