1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

MÍSTNÍ REFERENDUM – JAK SE VYHLAŠUJE

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Místní referendum, nebo-li místní lidové hlasování, je institutem přímé demokracie. Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o místním referendu“). V místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti obce, města, statutárního města, není-li územně členěno, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy (dále jen „obec“), a hlavního města Prahy a územně členěného statutárního města (dále jen „statutární město“).

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce závazné.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Místní referendum se koná, jestliže

            • se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo
            • přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen „návrh přípravného výboru“) a zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.

Přípravný výbor tvoří pro účely místního referenda nejméně 3 oprávněné osoby, nestanoví-li podmínky ustavení přípravného výboru zvláštní právní předpis (např. § 21 zákona č. 128/2000 Sb.).

Úkoly přípravného výboru:

            • navrhuje uspořádání místního referenda,
            • deleguje členy do komisí pro hlasování,
            • může podat soudu návrh na určení, že místní referendum má být vyhlášeno nebo že návrh přípravného výboru nemá vady,
            • může podat soudu návrh na neplatnost hlasování a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místním referendu.

Přípravný výbor uvede, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jejich jménem. Úkony zmocněnce jsou pro přípravný výbor závazné.

Oprávněnou osobou je každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce podle § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, t.j.

            • Státní občan České republiky, který alespoň v den konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let, je v den konání místního referenda ve městě Český Těšín přihlášen k trvalému pobytu. Tito občané jsou zapsáni v seznamech oprávněných osob a mohou přijít přímo do hlasovací místnosti, kde po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek a úřední obálku.
            • Státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň v den konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let, je v den konání místního referenda ve městě Český Těšín přihlášen k trvalému pobytu.

Státní občané jiných členských států Evropské unie, kteří chtějí v referendu hlasovat, musí požádat MěÚ Český Těšín o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Při podání žádosti musí prokázat, že jsou státními občany členského státu EU a že jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve městě Český Těšín. Z uvedeného vyplývá, že občan jiného členského státu EU se při podání žádosti prokáže „Průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství“.

Překážkami, pro které se oprávněná osoba nemůže zúčastnit hlasování v místním referendu, jsou:

    • omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,
    • omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu,
    • omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
    • výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu plnění povinností z této služby vyplývajících.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem v obci nebo v její části, jde-li o místní referendum na území části obce, která není městskou částí nebo městským obvodem, stanoví-li tak zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, anebo ve statutárním městě.

            • do 3 000 obyvatel…………alespoň 30% oprávněných osob,
            • do 20 000 obyvatel……….alespoň 20% oprávněných osob,
            • do 200 000 obyvatel……..alespoň 10% oprávněných osob (do této kategorie patří Český Těšín)
            • nad 200 000 obyvatel…….alespoň 6% oprávněných osob.

Oprávněnou osobou je každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce podle § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (viz otázka č. 5).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Návrh na vyhlášení místního referenda podejte písemně na příslušný úřad.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní

Mgr. Jana Mašková, kanc. č. 113 v přízemí, tel.: 553 035 410, e-mail: maskova@tesin.cz

Úřední hodiny:

                • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Adresa: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Návrh přípravného výboru musí obsahovat:

            • označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,
            • znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
            • odůvodnění návrhu,
            • odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popřípadě statutárního města,
            • označení zmocněnce z členů přípravného výboru,
            • jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu (dále jen „adresa“), a jejich vlastnoruční podpisy.

Přílohu návrhu přípravného výboru, která je jeho součástí, tvoří podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy. Každý podpisový arch podpisové listiny musí obsahovat:

            • označení území, na němž se má místní referendum konat,
            • znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
            • jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu,
            • upozornění pro oprávněné osoby podporující konání referenda tohoto znění: „Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč.“

Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis.

Návrh přípravného výboru a podpisové listiny nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů územní samosprávy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor obecnímu úřadu nebo magistrátu statutárního města, který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce.

Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené zákonem o místním referendu nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, obecní úřad nebo magistrát statutárního města neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně obecní úřad nebo magistrát statutárního města návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru.

V případě, že obecní úřad nebo magistrát statutárního města nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný.

Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání; obdobně postupuje rada města, která bezvadný návrh přípravného výboru předloží k projednání zastupitelstvu statutárního města.

Na doručování písemností se použijí ustanovení správního řádu.

Místní referendum je možno vyhlásit z podnětu přípravného výboru nebo z podnětu zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města.

Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru:

Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne po předložení bezvadného návrhu radou obce nebo radou města na svém nejbližším zasedání usnesením

            • o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a zároveň stanoví den jeho konání,
            • o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum konat.

Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města neprodleně vyrozumí zmocněnce o přijatém usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce příslušného obecního úřadu po dobu 15 dnů; usnesení zastupitelstva statutárního města se vyvěsí neprodleně po dobu 15 dnů na úřední desce magistrátu statutárního města a na úředních deskách úřadů všech městských částí nebo městských obvodů. Obdobně postupuje příslušné zastupitelstvo při vyhlášení místního referenda na základě rozhodnutí soudu.

Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města může o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu rozhodnout bez vyhlášení místního referenda; o tomto rozhodnutí neprodleně písemně vyrozumí zmocněnce. Prohlásí-li zmocněnec ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění, že na konání místního referenda trvá, zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města na svém nejbližším zasedání místní referendum vyhlásí. V této lhůtě nelze vykonat rozhodnutí zastupitelstva o navržené otázce bez vyhlášení místního referenda. Toto rozhodnutí pozbývá dnem vyhlášení místního referenda platnosti. Ode dne vyhlášení místního referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší orgánům obce nebo orgánům statutárního města rozhodovat o věci, která je předmětem otázky ve vyhlášeném místním referendu.

Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města:

Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města může rozhodnout o konání místního referenda prostou většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města. V usnesení o vyhlášení místního referenda se uvedou náležitosti podle § 10 odst. 1 písm. a) až d) zákona o místním referendu. Vyhlášením místního referenda v obci se rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů; vyhlášením místního referenda ve statutárním městě se rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva statutárního města na úřední desce magistrátu statutárního města a na úředních deskách úřadů všech městských částí nebo městských obvodů po dobu 15 dnů.

Den konání místního referenda:

Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější. Dnem vyhlášení místního referenda je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města na úřední desce příslušného obecního úřadu nebo na úřední desce magistrátu statutárního města. Koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, nesmí být den konání místního referenda stanoven tak, aby připadl do následujícího funkčního období zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města.

Společné konání místního referenda:

Návrhy přípravného výboru se posuzují jednotlivě v pořadí, v jakém byly podány obecnímu úřadu nebo magistrátu statutárního města. Zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne, že místní referendum o později podaném návrhu přípravného výboru nevyhlásí, jestliže jde o obsahově stejnou otázku, nebo se později podaný návrh přípravného výboru obsahově vzájemně vylučuje s dříve podaným návrhem přípravného výboru.

Společně lze konat místní referendum, je-li podáno více návrhů přípravného výboru, popřípadě rozhodne-li o konání místního referenda zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města.

Okrsková (místní, městská) komise je kolektivní orgán, který zajišťuje přípravu a řízení hlasování a zjišťování jeho výsledků. Okrsková komise plní úkoly v hlasovacím okrsku; místní komise řídí hlasování v obci a městská komise řídí hlasování ve statutárním městě. Okrsková komise, místní komise a městská komise jsou nejméně čtyřčlenné. Členem příslušné komise může být jen oprávněná osoba, u níž nenastala překážka ve výkonu práva hlasovat v místním referendu.

Organizace hlasování a zjišťování výsledků je obdobná jako při konání voleb do zastupitelstev obcí.

Starosta obce stanoví 25 dnů přede dnem hlasování, s přihlédnutím k počtu oprávněných osob v hlasovacím okrsku, minimální počet členů okrskové a místní komise, který nesmí býtnižší než 4. Obdobně stanoví 25 dnů přede dnem hlasování primátor minimální počet členů městské komise. O počtu členů příslušné komise vyrozumí neprodleně starosta obce nebo primátor přípravný výbor.

Členy okrskové, místní a městské komise deleguje přípravný výbor a nejméně po 1 členu okrskové a místní komise starosta obce a nejméně 1 člena do městské komise primátor; koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, deleguje členy okrskové a místní komise starosta obce a členy městské komise primátor, pokud si delegování členů komisí zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města nevyhradí. Členy komisí je třeba delegovat nejpozději 15 dnů přede dnem hlasování. Starosta obce nebo primátor jmenuje nejpozději 15 dnů přede dnem hlasování zapisovatele příslušné komise.

Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

nejsou

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Problematiku místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Soudní ochrana návrhu přípravného výboru

Právo domáhat se ochrany u soudu podle § 91a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, má přípravný výbor, jestliže

            • nesouhlasí s výzvou obecního úřadu nebo magistrátu statutárního města k odstranění vad návrhu na konání místního referenda,
            • zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města nerozhodlo o návrhu přípravného výboru nebo rozhodlo o tom, že místní referendum nevyhlásí.

Návrh je třeba podat nejpozději

            • do 10 dnů od doručení písemné výzvy k odstranění vad návrhu,
            • do 20 dnů od jednání zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, kde měl být návrh přípravného výboru projednán, nebo od jednání zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, na kterém toto zastupitelstvo rozhodlo, že místní referendum nevyhlásí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupku se dopustí

            • oprávněná osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou,
            • fyzická osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k návrhu přípravného výboru, ač není oprávněnou osobou,
            • fyzická osoba, která v podpisové listině uvede nepravdivé údaje.

Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 3 000 Kč.

Na přestupek a jeho projednání se vztahuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, výkon této působnosti je výkonem přenesené působnosti obce nebo statutárního města.

Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum nebo s rozhodnutím přijatým v místním referendu konaném v záležitosti samostatné působnosti obce, vyzve ředitel krajského úřadu zastupitelstvo obce, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obce neučiní, oznámí krajský úřad neprodleně tuto skutečnost Ministerstvu vnitra, které zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.

Trestný čin podle § 177 trestního zákona – Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda:

            • kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým způsobem k výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu nutí, nebo
            • kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické strany nebo na petici pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého, nebo
            • kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či poruší tajnost hlasování, nebo
            • kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárných sborů nebo orgánů místní samosprávy anebo přípravy nebo průběh referenda,

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

V jakém případě nelze konat místní referendum?Místní referendum nelze konat o otázkách, které jsou zákonem taxativně stanoveny, a to,:

            • o místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města,
            • o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání,
            • o volbě a odvolání starosty nebo primátora územně nečleněného statutárního města, primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy, místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části, členů rady statutárního města a hlavního města Prahy a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města,
            • jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
            • v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,
            • o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, nebo
            • o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce,
            • jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Jak se koná místní referendum.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: