1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

MÍSTNÍ REFERENDUM – JAK SE KONÁ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Místním referendem rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti města.

Organizace hlasování a zjišťování výsledků místního referenda je obdobná jako při konání voleb do zastupitelstev obcí.

Starosta obce zveřejní ve stanovené lhůtě oznámení o době a místě konání místního referenda, a to způsobem v místě obvyklým. Je-li na území obce více hlasovacích okrsků, uvede územní vymezení jednotlivých hlasovacích okrsků a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta obce v oznámení uvede adresy hlasovacích místností a otázky položené k rozhodnutí v místním referendu.

Město, jehož zastupitelstvo místní referendum vyhlásilo, zajišťuje tisk hlasovacích lístků a jejich dodání tak, aby mohly být předány městem před zahájením hlasování všem okrskovým komisím.

Den konání místního referenda

Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější. Dnem vyhlášení místního referenda je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva města na úřední desce městského úřadu.

Koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva města, nesmí být den konání místního referenda stanoven tak, aby připadl do následujícího funkčního období zastupitelstva města.

Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni. Koná-li se hlasování v místním referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor Parlamentu České republiky nebo do Evropského parlamentu, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Jde-li o místní referendum, v němž se rozhoduje o oddělení části obce nebo o sloučení obcí, anebo o připojení obce k jiné obci, je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob,

             • v případě oddělení, v té části obce, popřípadě částech obce, která se má oddělit,
             • v případě sloučení obcí nebo připojení obce v té obci, ve které byl návrh přípravného výboru podán.

Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce závazné.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce podle § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „oprávněná osoba“), t.j.:

             • Státní občan České republiky, který alespoň v den konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let, je v den konání místního referenda ve městě Český Těšín přihlášen k trvalému pobytu. Tito občané jsou zapsáni v seznamech oprávněných osob a mohou přijít přímo do hlasovací místnosti, kde po prokázání totožnosti obdrží hlasovací lístek a úřední obálku.
             • Státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň v den konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let, je v den konání místního referenda ve městě Český Těšín přihlášen k trvalému pobytu. Státní občané jiných členských států Evropské unie, kteří chtějí v referendu hlasovat, musí požádat MěÚ Český Těšín o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Při podání žádosti musí prokázat, že jsou státními občany členského státu EU a že jsou přihlášení k trvalému pobytu ve městě Český Těšín. Z uvedeného vyplývá, že občan jiného členského státu EU se při podání žádosti prokáže “Průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství..

Překážkami, pro které se oprávněná osoba nemůže zúčastnit hlasování v místním referendu, jsou:

    • omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody,
    • omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v referendu,
    • omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
    • výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu plnění povinností z této služby vyplývajících.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se v den konání místního referenda do příslušné hlasovací místnosti.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Seznam hlasovacích místností bude uveden v oznámení o době a místu konání místního referenda, které musí být zveřejněno nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda (úřední deska, Zpravodaj, webové stránky města Český Těšín).

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

S dotazy se můžete obrátit na Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend, kancelář č. 113 v přízemí budovy radnice.

Úřední hodiny:

                 • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                 • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                 • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                 • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 410

E-mail: maskova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

POSTUP PO PŘÍCHODU DO HLASOVACÍ MÍSTNOSTI

Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, platným občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku.

Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.

Oprávněná osoba, která se dostavila do hlasovací místnosti s hlasovacím průkazem, je povinna tento hlasovací průkaz odevzdat okrskové komisi. Okrsková komise hlasovací průkaz k výpisu ze seznamu oprávněných osob přiloží a doplní údaje o oprávněné osobě do výpisu ze seznamu oprávněných osob; poté jí vydá hlasovací lístek a úřední obálku.

HLASOVACÍ PRŮKAZ

Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit hlasování v místním referendu na území obce nebo statutárního města, kde je přihlášena k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na její žádost hlasovací průkaz pro místní referendum (dále jen „hlasovací průkaz“) a poznamená tuto skutečnost do výpisu ze seznamu oprávněných osob pro okrskovou komisi.

Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování příslušnému obecnímu úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování. Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Hlasovací lístky obdrží každá oprávněná osoba v hlasovací místnosti. Hlasovací lístky se nedoručují oprávněným osobám domů!!

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda oznámení o době a místě konání místního referenda, a to způsobem v místě obvyklým.

První zasedání okrskové komise svolá starosta obce tak, aby se konalo nejpozději 5 dnů přede dnem hlasování.

První zasedání místní komise svolá starosta obce tak, aby se konalo nejpozději 10 dnů přede dnem hlasování.

Členem příslušné komise může být jen oprávněná osoba, u níž nenastala překážka ve výkonu práva hlasovat v místním referendu.

Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

nejsou

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Hlasování v místním referendu není možno realizovat elektronickou cestou. Každá oprávněná osoba se musí, chce-li hlasovat, dostavit osobně do příslušné hlasovací místnosti.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Návrhem se u soudu lze domáhat

    • určení, že návrh na konání místního referenda nemá nedostatky,
    • vyhlṚení místního referenda,
    • vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého v místním referendu,
    • vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu.

Účastníky řízení jsou přípravný výbor a příslušná obec, a navrhovatel.

Soud rozhodne usnesením do 30 dnů. Jednání není třeba nařizovat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Trestný čin podle § 351 trestního zákona

Maření přípravy a průběhu voleb a referenda

Kdo jinému násilím nebo pohrůžkou násilí nebo lstí brání ve výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu anebo jiného takovým způsobem k výkonu volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu nutí, kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s výkonem volebního práva nebo hlasovacího práva v referendu poskytne, nabídne nebo slíbí finanční, majetkový nebo jiný obdobný prospěch, aby volil nebo hlasoval v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle, kdo padělá údaje v dokladu o počtu členů politické strany nebo na petici pro volební účely nebo v jiném dokumentu souvisejícím s volbami nebo referendem anebo vědomě použije takového dokumentu jako pravého, kdo vědomě nesprávně sečte hlasy či porušší tajnost hlasování, nebo kdo jinak hrubým způsobem maří přípravy nebo průběh voleb do zákonodárného sboru nebo zastupitelstva územního samosprávného celku anebo přípravy nebo průběh referenda, až do vyhlᚹení jejich výsledků, bude potrestán odnětím svobody na ššest měsíců až tři léta.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Místní referendum – jak se vyhlašuje

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: