1. Identifikační číslo

2. Kód

7321

3. Název životní situace

Místní poplatek ze vstupného

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Povinnost platit poplatek vyplývá ze zákona č. 565/1990 Sb., § 6 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky Města Český Těšín č. 7/2019, o místních poplatcích, v platném znění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatník je povinen nejpozději 3 dny před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, místo, datum, hodinu konání a výši vstupného.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen nejpozději 3 dny před konáním akce ohlásit správci poplatku kulturní, sportovní, prodejní nebo jinou akci obdobného charakteru na předepsaném tiskopise “Doklad o splnění ohlašovací povinnosti podle OZV Města Českého Těšína č. 7/2019, o místním poplatku ze vstupného, v platném znění.

V ohlášení poplatník uvede jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, případně další adresu pro doručování, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností plátce, další údaje o skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku údaj rozhodný pro osvobození od poplatkové povinnosti nejpozději 3 dny před konáním akce.

Nejpozději do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání, to je vyúčtování poplatku ze vstupného, ve kterém uvede počet prodaných vstupenek a celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Z akcí, kde je poplatek stanoven paušální částkou, se přiznání nepodává.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, Štefánikova č. 25/18, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor školství a kultury, přízemí, č. dv. 104 , Bc. Loseová Alice, tel: 553 035 302, email: loseova@tesin.cz . Úřední hodiny jsou v pondělí od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:30 hodin, ve středu od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 hodin.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K ohlášení akce a přihlášení poplatkové povinnosti – vyplněné formuláře: “Doklad o splnění ohlašovací povinnosti podle OZV Města Českého Těšína č. 7/2019, o místním poplatku ze vstupného, v platném znění", "Souhlas se zpracováním osobních údajů", "Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného" a  "Dohoda o paušálním poplatku ze vstupného", v příp. platby poplatku procentem také vstupenky označené výší vstupného.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře:

    • Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného
    • Doklad o splnění ohlašovací povinnosti podle OZV Města Českého Těšína č. 7/2019, o místním poplatku ze vstupného, v platném znění
    • Souhlas se zpracováním osobních údajů
    • Dohoda o paušálním poplatku ze vstupného

K dispozici na:

MěÚ Český Těšín, odbor školství a kultury, ul. Štefánikova 25/18, 737 01 Český Těšín, kancelář č. 104 (přízemí)

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sazba poplatku z celkové výše vybraného vstupného, snížena o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena, činí na:

        • kulturní akci ............................. 20 %,
        • sportovní akci ........................… 20 %,
        • prodejní akci ............................. 20 %,
        • reklamní akci ............................ 20 %.

Paušální částka stanovena dle počtu osob zúčastněných na 1 akci činí:

        • do 50 osob …………………………. 100,- Kč,
        • do 100 osob ……………………….. 200,- Kč,
        • do 150 osob ……………………….. 300,- Kč,
        • do 200 osob ………………………. 400,- Kč,
        • nad 200 osob …………………….. 800,- Kč.

Způsob úhrady:

přímo u správce poplatku, odbor školství a kultury.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce. V případě poplatku stanoveného paušální částkou je poplatek splatný 1 den před konáním akce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, čl. 3 Obecně závazné vyhlášky Města Český Těšín č. 7/2019, o místním poplatku ze vstupného, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poplatník může podat odvolání proti platebnímu výměru do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, ke správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, a to písemně nebo ústně do protokolu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

  1. Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku tento poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
  1. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

        • akce, jejichž celý výtěžek je určen pro charitativní a veřejně prospěšné účel,
        • akce, které pořádají příspěvkové organizace zřízené Městem Český Těšín a akce pořádané Městem Český Těšín,
        • filmová a divadelní představení, maturitní plesy, koncerty vážné hudby, cirkusy a lunaparky,
        • sportovní akce.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Správu poplatku vykonává Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, Bc. Alice Loseová, tel: 553 035 302

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Elektronickou poštou na adrese: loseova@tesin.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Miroslav Stařičný, vedoucí odboru školství a kultury

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

07.01.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: