1. Identifikační číslo

2. Kód

9040

3. Název životní situace

Místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek")

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Poplatek platí držitel psa. Držitelem psa je osoba, která psa vlastní, která se o psa stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ve věci poplatku jedná fyzická nebo právnická osoba (i cizinec), která je držitelem psa a je přihlášená k pobytu nebo má sídlo v Českém Těšíně. Za poplatníka, který je omezen ve svéprávnosti, jedná opatrovník ustanovený soudem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců. Držitel je povinen přihlásit psa do evidence do 30 dnů od jeho pořízení. Ve stejném termínu je povinen nahlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Povinnost přihlásit psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo na základě Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, o místním poplatku ze psů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník podá písemně Ohlášení k místnímu poplatku, písemně je nutné i psa odhlásit. Skutečnosti při odhlášení psa je nejlépe prokázat řádným dokladem např. potvrzením o úhynu nebo utracení psa vystaveným veterinářem, kupní nebo darovací smlouvou atd.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých měsíců. Při změně místa přihlášení k pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek nově příslušné obci od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.

V případě úmrtí držitele psa se dostaví na Městský úřad Český Těšín, odbor finanční, nový držitel psa za účelem převodu poplatkové povinnosti.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

detašované pracoviště Štefánikova 18/25 (vedle kina Central)

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Ingrid Rypienová, referentka místního poplatku, kancelář č. 105 v přízemí

tel.: 553 035 235, email: rypienova@tesin.cz

úřední hodiny:   pondělí     8:00-11:30    12:30-17:30       středa     8:00-11:30    12:30 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

           • průkaz totožnosti
           • očkovací průkaz psa
           • doklad o pobírání příspěvku na péči nebo rozhodnutí o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
           • průkaz ZTP nebo ZTP/P
           • potvrzení o vykonané zkoušce v případě, že pes je využitelný pro myslivost
           • důchodový výměr (pro poskytnutí úlevy poplatníkovi ve věku 65 let a méně, pokud je tento jeho jediným příjmem)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Správce poplatku vydal tyto formuláře: Ohlášení k místnímu poplatku ze psů, Ohlášení změny u místního poplatku ze psů a Žádost o vrácení přeplatku. Formuláře obdržíte v kanceláři místního poplatku ze psů, Štefánikova 18/25, kancelář č. 105 v přízemí. Rovněž jsou k dispozici jako přílohy na konci tohoto textu a na stránkách města v sekci občané-formuláře-odbor finanční.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

              • za psa poplatníka, který je přihlášený v rodinném domě za prvního psa 240 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 360 Kč,
              • za psa poplatníka, který je přihlášený nebo má sídlo v nájemním domě, výškové a sídlištní zástavbě, na úřední adrese náměstí ČSA 1/1 apod. za prvního psa 840 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 1.260 Kč,
              • za psa poplatníka staršího 65 let za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 300 Kč.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Dále jsou od poplatku osvobozeni držitelé služebních psů Policie ČR a Městské policie, držitelé speciálně vycvičených záchranářských psů, pokud mají osvědčení o výcviku, držitelé psů používaných ke canisterapii, po předložení příslušného dokladu.

Úlevy se poskytují po prokázání nároku:

              • poplatníkovi, který je přihlášený v rodinném domě, je mu 65 let a méně a je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo je poživatelem sirotčího důchodu, ve výši 40 Kč za prvního psa,
              • poplatníkovi, který je přihlášený nebo má sídlo v nájemním domě, výškové a sídlištní zástavbě, na úřední adrese náměstí ČSA 1/1 apod., je mu 65 let a méně a je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo je poživatelem sirotčího důchodu, ve výši 640 Kč za prvního psa.

Tato úleva se poskytne pouze na prvního psa držitele, za druhého a každého dalšího psa se sazba poplatku zvyšuje o 50 % ze základní sazby za psa poplatníka, v rodinném domě na 360 Kč, v bytě pak na 1.260 Kč.

Poplatník je povinen doložit podklady pro osvobození nebo úlevu do 31.12. příslušného kalendářního roku. Pokud poplatník tuto povinnost nesplní ve stanovené lhůtě, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

Splatnost poplatku:

              • do 31.března příslušného kalendářního roku, nečiní-li více než 500 Kč ročně
              • ve dvou stejných splátkách, vždy do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku, činí-li více než 500 Kč ročně
              • poplatek lze uhradit v jedné splátce, i když částka poplatku je vyšší než 500 Kč
              • vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek lze uhradit poštovní poukázkou, kterou správce poplatku rozesílá před dobou splatnosti na adresu místa přihlášení nebo sídla, hotově v kanceláři místního poplatku ze psů, Štefánikova 18/25, kancelář č. 105 v přízemí, nebo bezhotovostně převodem na příjmový účet města č. 86-6000330277/0100.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dojde-li ke změně údajů uvedených v Ohlášení k místnímu poplatku ze psů, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pokud poplatník neohlásí údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu do 31.12. příslušného kalendářního roku, nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku zaniká.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Lze využít elektronickou poštu epodatelna@tesin.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je nutné jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů. Podání lze učinit rovněž prostřednictvím datové schránky, identifikátor - dicbu92.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

           • Obecně závazná vyhláška města Český Těšín č. 6/2019, o místním poplatku ze psů
           • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
           • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

           • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů
           • Obecně závazná vyhláška města Český Těšín č. 5/2016, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostorů pro volné pobíhání psů
           • Obecně závazná vyhláška města Český Těšín č. 5/2019, o povinnosti vedení evidence trvale označených psů a jejich chovatelů na území města Český Těšín

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poplatník se může proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce místního poplatku, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení (podané odvolání musí splňovat veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 109-116 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Další opravné prostředky jsou uvedeny v ustanovení § 117-123 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud není poplatek uhrazen včas a ve správné výši, vyměří jej správce poplatku platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost nebo závažně ztěžuje průběh řízení, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 247 a § 248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Ingrid Rypienová, referentka místního poplatku ze psů

tel.: 553 035 235, email:  rypienova@tesin.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor finanční, oddělení rozpočtu a městských financí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Hana Petrušková, vedoucí finančního odboru

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

07.01.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: