1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ohlášení k místnímu poplatku podává každá fyzická nebo právnická osoba (poplatník), která veřejné prostranství užívá zvláštním způsobem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou pro vznik poplatkové povinnosti je zahájení užívání veřejného prostranství jedním ze zvláštních způsobů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen předem ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství, podat vyplněný tiskopis Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství. Užívání veřejného prostranství v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií inženýrských sítí je poplatník povinen ohlásit správci poplatku nejpozději následující pracovní den po zásahu do veřejného prostranství.

V ohlášení poplatník uvede:

          • Jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
          • Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce
          • Další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečnosti zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

referentka místního hospodářství: Bc. Jarmila Smelíková, e-mail: smelikova@tesin.cz

tel.: 553 035 516, kancelář č. 305, II. poschodí

Úřední hodiny:

PO: 8.00 – 11.30,  12.30 – 17.30

ST: 8.00 – 11.30,  12.30 – 16.30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti žadatele, u cizinců doklad o povolení k trvalému pobytu. Doložení plné moci k tiskopisu Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství  (v případě zastupování za poplatníka),  přílohy k tiskopisu jako např. zakreslení trasy užívání prostranství ve snímku katastrální mapy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis “OHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ" podle OZV Č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. K dispozici jsou na konci textu, ve formulářích nebo v kanceláři č. 305 Městského úřadu Český Těšín.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sazba místního poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den :

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:

ba) na kulturních, sportovních a společenských akcích 80,- Kč

bb) mimo kulturní, sportovní a společenské akce 40,- Kč

c) za provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení

a za umístění skládek                             5,- Kč

d) za provádění výkopových prací při odstraňování havárie inženýrských sítí 10,- Kč

e) za umístění reklamních zařízení 5,- Kč

f) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí a cirkusů 5,- Kč

g) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 1,- Kč

h) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč

ch) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby

filmových a televizních děl 5,- Kč

Úhrada je možná na příjmový účet města Český Těšín nebo v kanceláři č. 305  Městského úřadu Český Těšín vč. uvedení variabilního symbolu, který přiděluje správce poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k zvláštnímu užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Poplatek ve výši stanovené v OZV č. 8/2019 podle čl.5 odst. 1 písm. a), b), e), f), g), h), ch) je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Poplatek ve výši stanovené v OZV č. 8/2019 podle čl. 5 odst. 1 písm. c), d) je splatný nejpozději 15 dní po ukončení užívání veřejného prostranství. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Prostřednictvím datové schránky - identifikátor : dicbu92.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 města Český Těšín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poplatník se může proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce místního poplatku, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených v OZV nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Bc. Jarmila Smelíková, referent místního hospodářství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 města Český Těšín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  E-mail: smelikova@tesin.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Jarmila Smelíková - referent místního hospodářství.

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

od 01.01.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

10.01.20120

29. Datum konce platnosti návodu:

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory: Tiskopis Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství