1. Identifikační číslo

2. Kód

9090

3. Název životní situace

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

I. fyzická osoba přihlášená v obci, přičemž pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

1. kterému byl povolen trvalý pobyt,

2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

II. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku v základní, tedy nesnížené sazbě za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba přihlášená, nebo obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, která je poplatníkem dle bodu 4 této životní situace; za nezletilé děti jedná jejich zákonný zástupce, kterým je rodič (popř. poručník). Za osobu, která je omezena ve svéprávnosti, jedná opatrovník ustanovený soudem.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou je vznik poplatkové povinnosti.

Poplatková povinnost vzniká:

- fyzické osobě přihlášené v obci dnem, ve kterém jí vznikl úředně evidovaný pobyt ve městě Český Těšín – dnem narození, dnem přihlášení k trvalému pobytu; u cizinců dnem ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, dnem udělení azylu nebo dnem poskytnutí ochrany. U cizinců s přechodným pobytem došlo ke vzniku poplatkové povinnosti po novele zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, účinné od 01.01.2013 – před tímto datem zpoplatněni nebyli.

- fyzické osobě, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, dnem právních účinků vkladu do Katastru nemovitostí, případně dnem, od kterého není v nemovitosti přihlášena žádná fyzická osoba

Poplatková povinnost zaniká:

- fyzické osobě přihlášené v obci dnem, ve kterém jí byl ukončen úředně evidovaný pobyt ve městě Český Těšín – dnem změny trvalého pobytu do jiné obce, dnem úmrtí, dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR; u cizinců dnem ohlášení místa pobytu v jiné obci, dnem ukončením povolení k pobytu nebo dnem zrušení azylu či ochrany.

- fyzické osobě, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, dnem právních účinků vkladu do Katastru nemovitostí, dle kterého pozbyla vlastnické právo k nemovitosti nebo dnem, případně dnem přihlášení fyzické osoby na adresu nemovitosti.

V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Pokud poplatková povinnost zanikne po splatnosti poplatku a ten je řádně uhrazen na celé poplatkové období, lze o vrácení přeplatku požádat prostřednictvím formuláře “Žádost o vrácení přeplatku”, který obdržíte v kanceláři místních poplatků - budova na ul. Štefánikova 25 (vedle kina Central), kancelář č. 106 v přízemí. Rovněž jsou k dispozici jako přílohy tohoto textu (na konci).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Ve stejné lhůtě má povinnost také ohlásit změnu uvedených údajů nebo zánik poplatkové povinnosti.

Poplatník dle bodu 4 odst. I. této životní situace je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresu pro doručování.

Poplatník dle bodu 4 odst. II. této životní situace je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

Pro účely ohlášení poplatkové povinnosti správce poplatku vydal formulář "Přiznání k místnímu poplatku", který je k dispozici v kanceláři místních poplatků - budova na ul. Štefánikova 25 (vedle kina Central), kancelář č. 106 v přízemí, v elektronické podobě jako příloha této životní situace (na konci textu).

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

finanční odbor, oddělení místních poplatků

Štefánikova 18/25, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Finanční odbor, referenti místních poplatků:

Ing. Wachtarczyková Dana, tel. 553 035 236, e-mail: wachtarczykova@tesin.cz

Szemlová Miroslava, tel. 553 035 237, e-mail: szemlova@tesin.cz

najdete nás: budova na ul. Štefánikova 25 (vedle kina Central), kancelář č. 106 - v přízemí

úřední hodiny: Pondělí 8:00  – 11:30  12:30 – 17:30       Středa 8:00 – 11:30  12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občan ČR se vždy prokazuje platným občanským průkazem, cizinci předkládají doklad o povoleném pobytu, osoba, která má ve vlastnictví stavbu, rod. dům nebo byt, kde není nikdo hlášen, dokládá vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Správce daně vydal tyto formuláře: ” Přiznání k místnímu poplatku”, “Žádost o vrácení přeplatku”, které obdržíte v kanceláři místních poplatků - budova na ul. Štefánikova 25 (vedle kina Central), kancelář č. 106 v přízemí. Rovněž jsou k dispozici jako přílohy tohoto textu (na konci).

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sazba poplatku pro kalendářní rok 2021:

- sazba poplatku pro poplatníka činí 540,- Kč/rok

- sazba pro osoby starší 70-ti let a pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P je 420,- Kč/rok (průkaz je nutné předložit v kanceláři místních poplatků, úleva z titulu věku je poskytnuta automaticky a není nutné o ni žádat)

- osoby, které dosáhnou v tomto roce 80-ti a více let, jsou od poplatku osvobozeny (automaticky, není nutné o osvobození žádat)

- sazba pro osoby, které mají na území města Český Těšín ve vlastnictví stavbu, rodinný dům nebo byt, v nichž není nikdo přihlášen k pobytu, je 540,- Kč/rok. Fyzické osoby přihlášené k pobytu v Českém Těšíně, které zároveň vlastní stavbu, rod. dům nebo byt, v nichž není nikdo hlášen k pobytu, jsou od poplatku z titulu vlastnictví nemovitosti osvobozeny, 

- úlevu ve výši 50 % ze sazby poplatku je možné poskytnout na základě žádosti poplatníka v případech, kdy donášková vzdálenost k místu pro odkládání kom. odpadu je větší než 300 m.

Poplatek lze uhradit:

- poštovní poukázkou, kterou občané obdrží na počátku kalendářního měsíce, ve kterém je poplatek splatný

- převodem z bankovního osobního účtu na odpadový účet města Český Těšín 86-6000350227/0100 s použitím přiděleného variabilního symbolu, který je nezbytný pro identifikaci platby.

Upozorňujeme poplatníky, aby při platbách bankovním převodem uvedli vždy úplné číslo účtu, tzn. včetně předčíslí 86-. Při zadání platby bez tohoto předčíslí nebude připsána na účet města Český Těšíně.

- prostřednictvím SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva)

- na pokladně v Komerční bance, a.s., expozitura Český Těšín (manipulační poplatek činí 10,- Kč za vklad na účet Města Český Těšín)

Splatnost poplatku

a) jednorázově, nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku,

b) ve dvou stejných částkách, nejpozději do 30. dubna a 31. října příslušného kalendářního roku,

c) ve čtyřech stejných částkách prostřednictvím SIPO, vždy nejpozději:

- do 31. března

- do 30. června

- do 30. září

- do 31. prosince.

Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci vzniku poplatkové povinnosti, nelze-li poplatek uhradit v termínech uvedených v odst. b) tohoto bodu.

V případě, že poplatník neobdrží poštovní poukázku na daný rok, může si ji vyzvednout osobně  v kanceláři místních poplatků - budova na ul. Štefánikova 25 (vedle kina Central), kancelář č. 106 v přízemí.

Správní poplatek 400,- Kč se platí při podání žádosti o splátkový kalendář v případě vyměřeného nedoplatku.

Správní poplatek 100,- Kč se platí za vystavení potvrzení o bezdlužnosti nebo za vystavení potvrzení o jednotlivých skutečnostech na osobních daňových účtech (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení podání a žádosti jsou stanoveny zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, v platném znění a zpravidla činí 30 dnů od podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Poplatník, který požaduje osvobození od poplatku dle odstavců 4. a 5. v článku 7 OZV č. 6/2020, je povinen správci poplatku ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě 90 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození - upozorňujeme poplatníky, že při nedodržení této lhůty nárok na osvobození od poplatku zaniká.

Osvobození lze poskytnout po předložení důkazních prostředků, ze kterých je patrná délka období, po kterou trvaly důvody pro osvobození - viz § 93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Osvobození lze poskytnout maximálně 3 roky od data splatnosti poplatku (např. do 30.04.2021 lze požádat o osvobození od poplatku, který byl splatný k 30.04.2020, k 30.04.2019 a k 30.04.2018) - viz § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Nárok na osvobození nelze uplatnit za období, za které již byl včas neuhrazený poplatek vyměřen pravomocnými platebními výměry.

Dle § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb. (viz odst. 4 článku 7 OZV č. 6/2020) se osvobození poskytuje fyzickým osobám přihlášeným v obci, které jsou:

a) umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého nebo

c) umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Dle odst. 5 článku 7 OZV č. 6/2020 se nad rámec zákona poskytuje osvobození fyzickým osobám přihlášeným v obci, které po dobu trvající alespoň 90 dnů nepřetržitě:

a) jsou klienty ostatních zařízení sociální a zdravotní péče - např. hospice, azylové domy, nemocnice, léčebny (mimo domů s pečovatelskou službou),

b) se prokazatelně zdržují mimo území České republiky,

c) jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vyšetřovací vazbě,

d) pobývají a zároveň platí poplatek v jiné obci, která nemá úhrady za odvoz komunálního odpadu stanoveny místním poplatkem dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

e) pobývají na ubytovnách, internátech, VŠ kolejích a hotelových domech.

V případě víceletého studia bude osvobození uvedené pod písm. b) a e) poskytnuto i na období prázdnin mezi dvěma na sebe navazujícími školními (akademickými) roky.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Lze využít elektronickou poštu epodatelna@tesin.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je nutné je písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.

Podání lze učinit rovněž prostřednictvím datové schránky, identifikátor - dicbu92.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška č. 6/2020 Města Český Těšín o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ("OZV 6/2020").

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poplatník se může proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce místního poplatku, a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jeho doručení. (Podané odvolání musí splňovat veškeré náležitosti uvedené v § 109-116 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.)

Další opravné prostředky jsou uvedeny v § 117 - 123 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud poplatek není zaplacen včas nebo ve správné výši, je vyměřen platebním výměrem včetně 25 % navýšení za nedodržení splatnosti. V případě, že dlužník vyměřený nedoplatek ve lhůtě stanovené platebním výměrem neuhradí, je pohledávka předána na odbor právní, exekuční náklady spojené s jejím dalším vymáháním činí minimálně 500,- Kč.

Od 01.01.2016 se změnila odpovědnost za zaplacení poplatku následovně: "Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka".

Dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, lze v oprávněných případech poplatníkovi uložit pořádkovou pokutu nebo pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy (§ 247 až § 249 daňového řádu).

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

referenti místních poplatků:

Ing. Wachtarczyková Dana – tel.: 553 035 236

Szemlová Miroslava – tel.: 553 035 237

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

wachtarczykova@tesin.cz

szemlova@tesin.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, finanční odbor, oddělení rozpočtu a městských financí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Vedoucí finančního odboru:

Ing. Hana Petrušková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2021

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

11.01.2021

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Žádost o vrácení přeplatku Zákon č. 565-1990 Sb. Zákon č. 280-2009 Sb. OZV 6-2020 Formulář Přiznání k mistnímu poplatku