1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzickáosoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana České republiky.

Cizinec, který má trvalý pobyt na území České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Změnu příjmení lze povolit zejména, jde-li o příjmení

              • hanlivé,
              • směšné,
              • je-li pro změnu vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:

              • fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno,
              • fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno,
              • na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké,
              • na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení na matriční úřad.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. U nezletilého dítěte se obraťte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.

Pokud žadatel, případně nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je k projednání žádosti příslušný matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud není ani takový pobyt, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1 . Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

    • přízemí, kanc. č. 105 - Bronislava Hamanová,
    • přízemí, kanc. č. 106 - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                 • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                 • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                 • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                 • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.cz; chlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

              • žádost o povolení změny jména nebo příjmení,
              • rodný, popřípadě oddací, list žadatele nebo nezletilého dítěte,
              • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
              • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
              • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
              • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
              • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu),
              • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,
              • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

Doklad, který je jinak třeba podle tohoto zákona předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost  v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jim vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z  informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů (§ 81a zákona o matrikách).

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat:

              • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
              • datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
              • rodné číslo,
              • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
              • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
              • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
              • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
              • odůvodnění.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanoveny. K podání žádosti můžete použít níže uvedených tiskopisů:

Žádost o změnu jména nebo příjmení - zletilá osoba

Žádost o změnu jména nebo příjmení - celá rodina

Žádost o změnu jména nebo příjmení - nezletilá osoba

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek ve výši 100 Kč se uhradí

              • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,
              • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o dřívější příjmení podána déle jak šest měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství),
              • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1000 Kč.

Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsiců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastnící postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

   • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,
   • v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona o matrikách úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona o občanských průkazech (do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení)

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr.  Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: