1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ZÁPIS NAROZENÍ, UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ, ÚMRTÍ STÁTNÍCH OBČANŮ ČR DO ZVLÁŠTNÍ MATRIKY V BRNĚ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen “zvláštní matrika”).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O zápis do zvláštní matriky může požádat fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), její sourozenci a dále zmocněnci těchto osob.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí občana, ke kterému došlo na:

              • území cizího státu,
              • zastupitelském úřadu ČR,
              • námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR,
              • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

Do zvláštní matriky se zapisují i partnerství občana vzniklá na území cizího státu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o zápis do zvláštní matriky podejte písemně na předepsaném formuláři.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u:

              • kteréhokoli matričního úřadu

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

    • přízemí, kanc. č. 105 Bronislava Hamanová,
    • přízemí, kanc. č. 106 - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                 • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                 • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                 • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                 • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.cz; chlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

              • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),
              • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
              • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře žádosti o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech a zastupitelských úřadech ČR, případně si je můžete vytisknout z webových stránek zvláštní matriky.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Požádat o vydání občanských průkazu v případech stanovených v § 14 odst. 1 písm. d) zákona o občanských průkazech:

do 15 pracovních dnů

              • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
              • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
              • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend,

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: