1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

VYDÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ (rodného, oddacího, úmrtního listu)

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Do roku 1950 jsou knihy narození (církevní) vedeny podle místa křtu. Přehled matričních úřadů v Moravskoslezském kraji a jim podřízených obcí (zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje).

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.

Dle nařízení EU č. 2016/1191 lze od 16.02.2019 k vydanému matričnímu dokladu připojit tzv. vícejazyčný standardní formulář pro použití veřejné listiny ČR v členských státech EU. Takto upravený matriční doklad nemusí být opatřen vyšším ověřením, je-li v daném státě EU vyžadováno, ani úředním překladem do jazyka členského státu, pro který má být použit, neboť je součástí připojeného formuláře.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vydání matričního dokladu mohou požádat:

a) fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členové  její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), jejich sourozenci a zmocněnci těchto osob,

b) státní orgány pro svoji úřední potřebu nebo orgány územních samosprávných celků pro výkon přenesené působnosti,

c) statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

d) fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejího práva před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Právní zájem na vydání matričního dokladu se nezkoumá, pokud od narození uplynulo více jak 100 let, od uzavření manželství více jak 75 let a od úmrtí více jak 30 let.

Požádá-li fyzická osoba uvedená v písm. a), c) a d) o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

V případě vydání úmrtního listu fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu. Požádá-li tato fyzická osoba o vydání úmrtního listu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte písemnou nebo ústní žádost o vydání matričního dokladu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se narodila, uzavřela manželství nebo zemřela fyzická osoba, o jejíž matriční doklad žádáte. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak se obraťte na zvláštní matriku Úřadu městské části Brno-střed. Matriční úřad Český Těšín vede matriční knihy od 01.01.1950 a současně může pořídit výpisy z matričních knich vedené cíkvemi od roku 1921. Zápisy matričních událostí před rokem 1921 je možno pořídit v Cieszyně v Polsku – Urząd Stanu Cywilnego, ulice Kochanowskiego 14

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

              • přízemí, kanc. č. 105 - Bronislava Hamanová,
              • přízemí, kanc. č. 106 - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                   • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                   • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                   • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                   • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.cz; chlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

                                  • doklad totožnosti nebo (v případě, že tento doklad žadatel nemá, je třeba prokázat totožnost prostřednictvím jednoho svědka)
                                  • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů Vaší rodiny nebo sourozenců
                                  • listinu, kterou prokážete, že vydání matričního dokladu je nezbytné pro uplatnění Vašeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
                                  • v případě vydání úmrtního listu listinu, kterou prokážete právní zájem na jeho vydání
                                  • úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněnec,

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán.

Pokud se dostavíte osobně na matriku, žádost vyplníte na místě.

Pokud budete žádost zasílat poštou, můžete použít tento tiskopis: Žádost o vydání matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu)

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti, případně poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů. Matriční doklady vyhotovujume zpravidla na počkání nebo je lze zaslat poštou do vlastních rukou.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

      • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad
      • v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona o matrikách úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nahlížení do matričních knih

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize nebo sbírce listin

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend,

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.04.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.