1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

MATRIKA - URČENÍ OTCOVSTVÍ K DÍTĚTI SOUHLASNÝM PROHLÁŠENÍM RODIČŮ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Rodiče dítěte, kteří nejsou manželé, mohou určit souhlasným prohlášením otcovství, a to jak k narozenému, tak i k nenarozenému dítěti, je-li již počato. Současně se dohodnou na jménu a příjmení dítěte. Prohlášení se činí osobně před matričním úřadem, před soudem nebo na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. Tato životní situace je zaměřena na prohlášení učiněná na matrice.

Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze je vzít zpět. Rodiče současně stvrdí svým podpisem, že neurčili otcovství k tomuto dítěti před jiným matričním úřadem nebo před soudem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče dítěte.

Činí-li prohlášení ten, kdo není plně svéprávný (tj. nedovršil věku 18ti let), může je učinit pouze před soudem. Rovněž nezletilý (osoba, která nedovršila věku 18 let), činí prohlášení vždy před soudem. Soud podle okolností případu posoudí, zda ten, kdo není plně svéprávný, je schopen jednat sám, nebo zda za něho bude jednat jeho opatrovník. Prohlášení před soudem se učiní až po narození dítěte.

Nemůže-li matka pro duševní poruchu posoudit význam svého prohlášení nebo je-li opatření jejího prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou, není možné určit otcovství souhlasným prohlášením.

Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden z rodičů na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zákona o znalcích a tlumočnících.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Oba rodiče se osobně dostaví na matriku, kde s nimi bude sepsáno souhlasné prohlášení. Potřebné doklady jsou uvedeny v bodu 10.

Specifické případy (postup dle občanského zákoníku):

              • narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky
              • narodí-li se dítě ženě znovu provdané, má se za to, že otcem je manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne poté, co předchozí manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné
              • narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením (k určení otcovství k dítěti nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství). Prohlášení o popření a následném určení otcovství se činí v řízení před soudem na návrh některého z nich, a to v době do jednoho roku od narození dítěte.
              • prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh některého z nich; návrh lze podat nejpozději do uplynutí jednoho roku od narození dítěte (k určení otcovství k dítěti nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství)
              • narodí-li se dítě, které je počato umělým oplodněním, ženě neprovdané, má se za to, že otcem dítěte je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas

Nedojde-li k určení otcovství podle shora vyjmenovaných postupů, má se za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Rodiče dítěte se dostaví na matriku a předloží potřebné doklady (viz bod 10).

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Prohlášení se činí osobně před matričním úřadem, před soudem nebo na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem.

Určení otcovství k již narozenému dítěti doporučujeme sepsat na matrice v místě narození dítěte.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Na MěÚ Český Těšín mohou prohlášení o určení otcovství sepsat tyto matrikářky

              • Bronislava Hamanová, kanc. č. 105, tel.: 553 035 416, e-mail: hamanova@tesin.cz,
              • Lýdie Chlebusová, kanc. č. 106, tel.: 553 035 417, e-mail: chlebusova@tesin.cz,
              • Mgr. Jana Mašková, kanc. č. 1113, tel.: 553 035 410, e-mail: maskova@tesin.cz.

Úřední hodiny:

                • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti rodiče dítěte předloží:

              • doklady totožnosti,
              • rodné listy,
              • matka - těhotenský průkaz,
              • rozvedená matka - pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství,
              • ovdovělá matka - úmrtní list manžela.

Při určení otcovství k narozenému dítěti rodiče předloží:

              • doklady totožnosti,
              • rodné listy,
              • rodný list dítěte, byl-li již vystaven,
              • rozvedená matka - pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství,
              • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Rodiče dítěte dále budou do souhlasného prohlášení uvádět, na jakém jménu a příjmení dítěte se dohodli. V případě nenarozeného dítěte se uvádí jméno pro chlapce i jméno pro dívku.

Dohodou je možné určit příjmení, které v době, kdy k dohodě došlo, má jeden z rodičů nebo dítě. Dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, se zapíše příjmení podle dohody rodičů. U dítěte staršího 15 let musí být připojen k této dohodě jeho souhlas. Tuto dohodu nelze měnit.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Není stanoven žádný formulář.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Prohlášení se sepíše bezodkladně, jsou-li předloženy všechny potřebné doklady.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

--

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

--

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

--

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

--

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem. Za tento přestupek může být uložena pokuta až do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

--

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Domněnky otcovství, popírání otcovství, testy DNA a další dotazy - zdroj Veřejný ochránce práv.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

--

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

--

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum ukončení platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: