1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

UZAVŘENÍ OBČANSKÉHO SŇATKU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Zjednodušený návod je určen pro snoubence, kteří:

                                                                • oba mají státní občanství České republiky,
                                                                • oba mají trvalý pobyt v České republice,
                                                                • nebyli dříve oddáni nebo rozvedeni v cizině,
                                                                • nejsou ovdovělí,
                                                                • si nepřejí uzavřít manželství na neobvyklém místě nebo v neobvyklou dobu,
                                                                • neuzavírají manželství v zastoupení nebo v ohrožení života,
                                                                • jsou oba zletilí,
                                                                • rozumí a mluví česky, nejsou němí ani neslyšící, netrpí duševní poruchou, nebyli zbaveni svéprávnosti ani jejich svéprávnost nebyla omezena.

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství.

Úředně určeným místem pro konání občanských svatebních obřadů ve městě Český Těšín je obřadní síň Městského úřadu Český Těšín (výjimka: KaSS Střelnice jako náhradní místo pro uzavírání manželství, pokud se ve dnech stanovených pro uzavírání manželství v obřadní síni Městského úřadu Český Těšín na náměstí ČSA konají kulturně-společenské či jiné akce).

Doba pro uzavření občanského sňatku je v našem městě stanovena s účinností od 1. 1. 2018 následovně:

                   • každá druhá sobota v měsíci, pokud není státním svátkem, v době od 9:00 do 13:00 hod.
                   • každý poslední pracovní pátek v měsíci v době od 9:00 do 13:00 hod.

Pokud se ve shora uvedených dnech koná na náměstí ČSA kulturně-společenská či jiná akce, je náhradním místem pro uzavření manželství KaSS Střelnice.

Poplatky spojené s uzavřením manželství jsou uvedeny v bodu 12.

Fotografie obřadní síně v budově Městského úřadu Český Těšín

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenci nebo zmocněnec jednoho ze snoubenců podáním písemné žádosti u příslušného matričního úřadu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, kterými prokážou způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách (zákon č. 301/2000 Sb.). Musí být spolehlivě prokázáno, že snoubenci splňují podmínky pro uzavření manželství stanovené zákonem o matrikách a občanským zákoníkem  (zákon č. 89/2012 Sb.).

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předběžně vyberte místo i zamýšlený termín k uzavření manželství a dostavte se na příslušný úřad.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství. Zde dostanete také ostatní potřebné informace, týkající se uzavření manželství.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Pro sňatky konané ve městě Český Těšín a v obci Chotěbuz je příslušným matričním úřadem Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

                                 • kanc. č. 105 v přízemí - Bronislava Hamanová,
                                 • kanc. č. 106 v přízemí - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                           • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                           • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                           • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                           • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.czchlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady potřebné k uzavření manželství:

                                                                • informaci o svědcích a údaje o rodičích uveďte na tomto tiskopisu
                                                                • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
                                                                • rodný list,
                                                                • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
                                                                • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem).

Doklad, který je jinak třeba podle tohoto zákona předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost  v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jim vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z  informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů (§ 81a zákona o matrikách).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.

Protokol o uzavření manželství – vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za občanské svatební obřady jsou vybírány správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebních správních poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků. Do protokolu o uzavření manželství se uvádějí jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) bod 2 zákona o občanských průkazech (do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu).

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

4.5.2021

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: