1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

UZAVŘENÍ OBČANSKÉHO NEBO CÍRKEVNÍHO SŇATKU na území České republiky

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Manželství na území České republiky lze uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

Termín a místo uzavření církevního sňatku je nutno projednat s příslušným orgánem církve.

Úředně určeným místem pro konání občanských svatebních obřadů ve městě Český Těšín je obřadní síň Městského úřadu Český Těšín (výjimka: KaSS Střelnice jako náhradní místo pro uzavírání manželství, pokud se ve dnech stanovených pro uzavírání manželství v obřadní síni Městského úřadu Český Těšín na náměstí ČSA konají kulturně-společenské či jiné akce).

Doba pro uzavření občanského sňatku je v našem městě stanovena s účinností od 1. 1. 2018 následovně:

           • každá druhá sobota v měsíci, pokud není státním svátkem, v době od 9:00 do 13:00 hod.
           • každý poslední pracovní pátek v měsíci v době od 9:00 do 13:00 hod.

Pokud se ve shora uvedených dnech koná na náměstí ČSA kulturně-společenská či jiná akce, je náhradním místem pro uzavření manželství KaSS Střelnice.

Poplatky spojené s uzavřením manželství jsou uvedeny v bodu 12.

Fotografie obřadní síně v budově Městského úřadu Český Těšín

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenci nebo zmocněnec jednoho ze snoubenců podáním žádosti u příslušného matričního úřadu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, kterými prokážou způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách (zákon č. 301/2000 Sb.). Musí být spolehlivě prokázáno, že snoubenci splňují podmínky pro uzavření manželství stanovené zákonem o matrikách a občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

                      • starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu (příklad: Český Těšín),
                      • starostou nebo místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst (příklad: Chotěbuz),
                      • primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva statutárního města, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy nebo statutárního města.

Jedná-li se o církevní sňatek, je orgánem oprávněné církve osoba pověřená oprávněnou církví.

Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší šesti měsíců.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předběžně vyberte místo i zamýšlený termín k uzavření manželství a dostavte se na příslušný úřad, kde vyplníte “Dotazník k uzavření manželství.”

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

                 • kanc. č. 105 v přízemí - Bronislava Hamanová,
                 • kanc. č. 106 v přízemí - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                    • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                    • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                    • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                    • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.czchlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vyplněnému a oběma snoubenci podepsanému Dotazník k uzavření manželství snoubenci předloží:

                                                   • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
                                                   • rodný list
                                                   • doklad o státním občanství ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
                                                   • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
                                                   • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený) případně pravomocné rozhodnutí soudu o zániku registrovaného partnerství
                                                   • úmrtní list zemřelého manžela/ partnera (pokud je snoubenec ovdovělý)
                                                   • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
                                                   • rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)
                                                   • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (jde-li o osobu nezletilou starší 16 let),
                                                   • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci (osoba, jejíž svéprávnost je rozhodnutím soudu omezena nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení svéprávnosti).

Doklad, který je jinak třeba podle tohoto zákona předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost  v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jim vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z  informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů (§ 81a zákona o matrikách).

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu (před uzavřením manželství) potvrzení vydané  MV ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky - to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zmocněncem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 669 občanského zákoníku. Pokud žádá o povolení uzavření manželství zmocněncem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu (případně na zastupitelském úřadu České republiky v cizině). Tento tiskopis vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.

Údaje o svědcích a rodičích uveďte na tomto tiskopisu:

Žádost o vydání osvědčení pro církevní sňatek

je rovněž k dispozici na všech matričních úřadech.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za občanské svatební obřady jsou vybírány správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebních správních poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého požádají o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

nelze

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) bod 2 zákona o občanských průkazech (do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu).

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR získáte na matrice Městského úřadu Český Těšín.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Webové stránky Portál veřejné správy.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

4.5.2021

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: