1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ STÁTNÍHO OBČANA ČR S CIZINCEM NA ÚZEMÍ ČR

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství vzniká svobodným a úplným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

Úředně určeným místem pro konání občanských svatebních obřadů ve městě Český Těšín je obřadní síň Městského úřadu Český Těšín (výjimka: KaSS Střelnice jako náhradní místo pro uzavírání manželství, pokud se ve dnech stanovených pro uzavírání manželství v obřadní síni Městského úřadu Český Těšín na náměstí ČSA konají kulturně-společenské či jiné akce).

Doba pro uzavření občanského sňatku je v našem městě stanovena s účinností od 1. 1. 2018 následovně:

           • každá druhá sobota v měsíci, pokud není státním svátkem, v době od 9:00 do 13:00 hod.
           • každý poslední pracovní pátek v měsíci v době od 9:00 do 13:00 hod.

Pokud se ve shora uvedených dnech koná na náměstí ČSA kulturně-společenská či jiná akce, je náhradním místem pro uzavření manželství KaSS Střelnice.

Poplatky spojené s uzavřením manželství jsou uvedeny v bodu 12.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenci (občan ČR a cizinec).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předběžně vyberte místo i zamýšlený termín k uzavření manželství.

Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto míst spadá. Zde dostanete také ostatní potřebné informace týkající se uzavření manželství.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na obecním úřadě, městském úřadě, na úřadě městských částí, na úřadě městských obvodů, které jsou matričními úřady.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

               • kanc. č. 105 v přízemí - Bronislava Hamanová,
               • kanc. č. 106 v přízemí - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                     • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                     • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                     • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                     • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.czchlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

Snoubenec, který je občanem České republiky předloží:

                                • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
                                • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad České republiky (v případě chybějícího údaje o osobním stavu nebo místu trvalého pobytu v těchto dokladech snoubenec předloží výpis z informačního systému evidence obyvatel),
                                • v případě, že má povolen trvalý pobyt v cizině předloží výše uvedené výpisy o osobním stavu a místu trvalého pobytu v cizině nebo jim odpovídající obdobné doklady, (pokud jsou cizím státem vydávány) vydané státem, na jehož území má snoubenec pobyt,
                                • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela,

Snoubenec, který je cizincem předloží:

                                • doklad, kterým je možno prokázat totožnost,
                                • rodný list doklad o státním občanství,
                                • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců, je-li cizím státem vydáván,
                                • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství – potvrzení se nepředkládá,
                                • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
                                • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují oba snoubenci ve spolupráci s matrikářkou. Druhou část vyplňuje matrikářka.

Údaje o svědcích a rodičích uveďte na tomto tiskopisu.

Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

Žádost o vydání osvědčení pro církevní sňatek obdrží snoubenci rovněž na kterémkoli matričním úřadu.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za občanské svatební obřady jsou vybírány správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a provozní poplatky schválené usnesením Rady města Český Těšín č. 2882/46.RM/ dne 14.11.2017, pokud se sňatek koná mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost.

Sazebních správních poplatků

Sazebník provozních poplatků za občanské svatební obřady konané konané podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu matričního úřadu Český Těšín mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (účinnost od 1. 4. 2017)

                                • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky: 2000 Kč
                                • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 3000 Kč
                                • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost : 1000 Kč.
                                • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě je-li neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon o znalcích a tlumočnících). Znění slibu předkládá matrikářka.

Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.

Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané MV ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d bod 2 zákona o občanských průkazech (do 15 dnů po obdržení oddacího listu).

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na:

                                • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení státního občanství a matrik, ul. 28. října 117
                                • kterýkoli matriční úřad,
                                • zastupitelský úřad České republiky v cizině.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vydání občanského průkazu

Uzavření občanského manželství

Uzavření církevního manželství

Uzavření manželství v cizině

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend,

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: