1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ STÁTNÍHO OBČANA ČESKÉ REPUBLIKY NEBO BEZDOMOVCE (osoby bez státního občanství) V CIZINĚ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo před zastupitelským úřadem České republiky v cizině.

Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právem státu, jehož je osoba příslušníkem. Forma uzavření manželství se řídí právem místa, kde se manželství uzavírá.

Pokud bude manželství uzavíráno před zastupitelským úřadem ČR v cizině, je třeba předložit kromě stanovených dokladů k uzavření manželství i vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Bude-li uzavíráno manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu, doporučujeme předem zjistit, které doklady je nutné k uzavření manželství předložit, případně jaká vyšší ověření bude orgán cizího státu, před kterým bude manželství uzavřeno, na požadovaných dokladech vyžadovat a zda a jakým způsobem je nutné předkládané doklady přeložit do úředního jazyku země, kde bude manželství uzavřeno.

Orgány cizích států požadují nejčastěji k uzavření manželství na snoubencích – cizincích matriční doklady a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Pro vydávání matričních dokladů a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství jsou vypracovány samostatné návody.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenec, státní občan České republiky, nebo osoba bez státního občanství, které byl povolen trvalý pobyt na území České republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Za podmínky prokázání právní způsobilosti k uzavření manželství vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, tj. po splnění podmínek stanovených občanským zákoníkem k uzavření manželství.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte žádost o vydání dokladu “Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství”.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR matriční úřad příslušný dle trvalého,případně posledního trvalého bydliště žadatele v ČR. Pokud žadatel v ČR nikdy trvalý pobyt neměl,vydá vysvědčení Úřad městské části Praha 1.

Zdržuje-li se občan trvale v cizině, může mu vysvědčení vydat i zastupitelský úřad ČR.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

    • kanc. č. 105 v přízemí - Bronislava Hamanová,
    • kanc. č. 106 v přízemí - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.czchlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte písemnou žádost o vydání “Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství” a stanovené doklady k jeho vydání.

Těmito doklady jsou:

                   • občanský průkaz nebo cestovní doklad ČR, jde-li o státního občana ČR, anebo povolení k pobytu pro cizince vydaný cizineckou policií ČR v případě, že jde o osobu bez státního občanství,
                   • výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místu trvalého pobytu, nepředkládá-li žadatel občanský průkaz, nebo úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
                   • rodný list1) – originál nebo úředně ověřenou kopii,
                   • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství1), nebo úmrtní list zemřelého manžela1).

1) Doklad, který je jinak třeba podle tohoto zákona předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost  v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jim vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z  informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů (§ 81a zákona o matrikách).

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na závazně stanoveném tiskopisu, který je vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, ruština). Doporučujeme ověřit u příslušných úřadů v cizině, před kterými bude uzavřeno manželství, zda u tohoto dokladu bude vyžadován úřední překlad do příslušného jazyka či nikoli.

Na vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatele se uvádějí i údaje muže či ženy, se kterým má být manželství uzavřeno. Za tím účelem je třeba sdělit matričnímu úřadu jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Informaci o postupu při zajištění vyššího ověření dokladů, které byly vydány matričními úřady v ČR, poskytne na žádost kterýkoli matriční úřad.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Pro podání žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství můžete použít tento tiskopis:

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti činí 500 Kč a hradí se v hotovosti matričnímu úřadu, který jej vydal.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou v souladu se správním řádem (§ 49), vyřízení záležitosti je:

bezodkladné (v jednoduchých věcech, lze-li rozhodnout na základě předložených dokladů), nebo do 30 dnů od podání písemné žádosti o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti (v ostatních případech), nebo nejdéle do 60 dnů (ve zvlášť složitých případech). Nemůže-li matriční úřad rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom žadatele s uvedením důvodu uvědomit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po uzavření manželství v cizině bude manžel(ka), který(á) je státním občanem České republiky potřebovat oddací list vystavený matričním úřadem v České republice, na jehož základě si žádá o vystavení svých osobních dokladů, tj. občanského průkazu, cestovního pasu, apod.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu.

Český oddací list vydá ze zápisu v matriční knize tzv. zvláštní matrika vedená Úřadem městské části Brno-střed, kde se zapisují uzavření manželství státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině.

O zápis do matriční knihy – zvláštní matriky je třeba požádat u zastupitelského úřadu České republiky nebo u kteréhokoli matričního úřadu v ČR.

K žádosti se připojí:

                   • cizozemský oddací list opatřený předepsanými ověřeními (§ 12 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém) a úředně přeložený do českého jazyka; matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (např. vážný zdravotní stav – hospitalizace v nemocnici apod.),
                   • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, osvědčení o státním občanství ČR),
                   • další doklady potřebné k ověření správnosti zapisovaných údajů do matriční knihy, (např. rodný list snoubence).

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c) zákona o občanských průkazech (do 15 dnů po obdržení oddacího listu).

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Zápis uzavření manželství státních občanů ČR v cizině do zvláštní matriky v Brně

Vydání občanského průkazu

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Bc. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: