1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

UZAVŘENÍ CÍRKEVNÍHO SŇATKU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Zjednodušený návod k uzavření církevního manželství je určen pro snoubence, kteří (oba)

                                 • mají české státní občanství s trvalým bydlištěm v České republice,
                                 • nebyli dříve oddáni nebo rozvedeni v cizině,
                                 • nejsou ovdovělí,
                                 • neuzavírají manželství v zastoupení nebo v ohrožení života (zde musí být splněny zákonem stanovené podmínky),
                                 • jsou zletilí,
                                 • rozumí a mluví česky, nejsou němí ani neslyšící,  jsou svéprávní nebo jejich svéprávnost není v této oblasti omezena.

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Souhlasný projev vůle učiní před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Církve a náboženské společnosti oprávněné konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenci, případně zmocněnec jednoho ze snoubenců.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší šesti měsíců.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o vydání osvědčení  o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku podejte osobně na příslušném matričním úřadě.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

             • kanc. č. 105 v přízemí - Bronislava Hamanová,
             • kanc. č. 106 v přízemí - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                      • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                      • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                      • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                      • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.czchlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K písemné žádosti snoubenci předkládají:

                                 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
                                 • údaje o svědcích a rodičích uveďte na tomto tiskopisu
                                 • rodný list,
                                 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
                                 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Pro podání písemné žádosti můžete použít tento tiskopis.

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.

Osvědčení vydané matrikou na předepsaném formuláři předloží snoubenci osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností před uzavřením manželství.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní a činí se za přítomnosti dvou svědků. Do protokolu o uzavření manželství se zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy (do 30 dnů od jeho doručení) a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c) zákona o občanských průkazech (do 15 dnů po obdržení oddacího listu).

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vydání občanského průkazu

Uzavření občanského manželství

Uzavření manželství v cizině

Uzavření manželství s cizincem na území ČR

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

11.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu nebyl stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: