1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

PROHLÁŠENÍ O VOLBĚ DRUHÉHO JMÉNA

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Od 1. 7. 2001, tj. po nabytí účinnosti zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, může fyzická osoba užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených citovaným zákonem.

Užívání druhého jména lze docílit prohlášením o volbě druhého jména. Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba (za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci; u nezletilého staršího 15 let připojí zákonní zástupci k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Prohlášení můžete učinit písemně nebo ústně do protokolu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Můžete se obrátit na matriční úřad podle místa Vašeho trvalého pobytu; na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

    • kanc. č. 105 v přízemí - Bronislava Hamanová,
    • kanc. č. 106 v přízemí - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.czchlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě musíte předložit:

              • prohlášení o zvolení jména,
              • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.

Prohlášení o zvolení jména, popř. jmen, obsahuje:

              • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
              • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
              • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
              • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
              • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
              • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není stanoven. K podání žádosti můžete využít tohoto tiskopisu:

Prohlášení o volbě druhého jména - nezletilé osoby

Prohlášení o volbě druhého jména - osoby narozené do 31.12.1949

Prohlášení o volbě druhého jména - osoby narozené od 1.1.1950

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení nový rodný list.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, atd., na němž budou uvedena obě jména.

Podle zákona o občanských průkazech je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě zamítnutí prohlášení o druhém jménu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

   • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,
   • v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona o matrikách úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c) zákona o občanských průkazech (do 15 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení)

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Co jsou “matriční úřady”?

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vydání občanského průkazu

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.7.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

V matričních knihách vedených od 1. 1. 1950 do 30. 6. 2001 bylo možno zapsat pouze jedno jméno. Prohlášením je možno zvolit ke stávajícímu jménu jméno druhé (ne dvě nová jména); za nezletilé činí prohlášení zákonní zástupci; u nezletilých starších 15 let je třeba jejich souhlasu bez jejich souhlasu nemůže být druhé jméno zapsáno.

V matričních knihách vedených do 31. 12. 1949 bylo možno více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do 31. 12. 1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené za hlavní; občan může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvoleno pouze ze jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem vydaných po 1. 7. 2001. To znamená, že se automaticky neobnoví užívání dvou jmen zapsaných v matriční knize.

Křestní list se považuje za veřejnou listinu prokazující narození za předpokladu, že obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rodném listu a byl vydán do 31. prosince 1949. Verze pro tisk Stáhnout životní situaci v xml