1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

PŘÍJMENÍ PO ROZVODU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.

Rozvedený/á manžel/ka, který/á spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad. Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky v Brně.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

    • kanc. č. 105 v přízemí - Bronislava Hamanová,
    • kanc. č. 106 v přízemí - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.czchlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

                • platný úřední průkaz, kterým prokážete svoji totožnost,
                • oddací list (nemusíte předkládat v případě, že oznámení činíte u matričního úřadu v místě uzavření manželství),
                • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

Doklad, který je jinak třeba podle tohoto zákona předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost  v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jim vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z  informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů (§ 81a zákona o matrikách).

Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Pravomocné cizozemské rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

K podání oznámení můžete použít tento formulář:

Oznámení o přijetí předchozího příjmení po rozvodu manželství (do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu)

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žadatel musí do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Manžel, který přijal dřívější příjmení, je oprávněn i povinen užívat toto příjmení, a to od doby, kdy bylo vydáno matričním úřadem, který oznámení přijal, potvrzení o této skutečnosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

                • Po přijetí dřívějšího příjmení požádejte o vydání nového občanského průkazu. Podle zákona o občanských průkazech je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména nebo příjmení.
                • Pokud zmeškáte šestiměsíční lhůtu po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, můžete podat žádost o změnu příjmení.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) zákona o občanských průkazech (do 15 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení)

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vydání občanského průkazu

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend,

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: