1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

POTVRZENÍ O SKUTEČNOSTECH ZAPSANÝCH V MATRIČNÍ KNIZE NEBO SBÍRCE LISTIN

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list a doklad o registrovaném partnerství), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

Dále je možné nahlédnout do sbírek listin a činit z nich výpisy za přítomnosti matrikáře. Sbírku listin vede matriční úřad pro knihu narození, knihu manželství, knihu registrovaného partnerství a knihu úmrtí za každý kalendářní rok samostatně. Sbírku listin tvoří listiny, které slouží jako podklad pro matriční zápis, jeho změnu či opravu (např. hlášení o narození, zápis o uzavření manželství, list o prohlídce zemřelého, rozhodnutí o změně jména a příjmení, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, o osvojení, o popření otcovství atd.) Potvrzení o skutečnostech zapsaných ve sbírce listin se vydá, je-li osvědčen právní zájem a nelze-li údaj zjistit z matriční knihy, popřípadě je vznesena námitka o správnosti zápisu v matriční knize. Matriční úřad předává sbírku listin po ukončení kalendářního roku Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který ji uchovává a aktualizuje.

Z matričních knih či sbírek listin je možné učinit i doslovný výpis, který je možné pořídit i fotokopií matričního zápisu.

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize se vydává pro účely uplatnění nároku fyzické osoby v cizině.; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Matriční úřad povolí nahlédnutí do matriční knihy či sbírky listin:

         • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům těchto osob,
         • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
         • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
         • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti.

Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

S účinností od 1.1.2014 podle ustanovení § 25b matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

Nahlížení do matričních knih, které jsou již uloženy v archivech, je pak upraveno v ustanovení § 34 – § 41 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Fyzická osoba prokáže oprávněnost žádosti – viz otázka č. 5.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o potvrzení podejte na příslušném úřadě ústní či písemnou formou.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí fyzické osoby, z jejíhož zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí v matriční knize má být potvrzení vystaveno. V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, z níž má být potvrzení vydáno,  je možno se obrátit se žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad.

Sbírky listiny za Moravskoslezský kraj jsou uloženy na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje - zde si můžete stáhnout formuláře žádostí.

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak potvrzení z matriční knihy vydá Úřad městské části Brno – střed, zvláštní matrika.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

      • kanc. č. 105 v přízemí - Bronislava Hamanová,
      • kanc. č. 106 v přízemí - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                 • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                 • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                 • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                 • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.cz; chlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

                   • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost,*
                   • písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (např. doložení požadavku z ciziny).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žadatel předloží:

         • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin
         • průkaz totožnosti
         • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
         • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
         • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

K podání žádosti můžete použít tyto tiskopisy

Žádost o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

Žádost o vydání potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin

Žádosti o vydání potvrzení ze sbírky listin uložené na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje si můžete stáhnout zde.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

         • Při nahlédnutí do matriční knihy nebo do sbírky listin se za každou matriční událost uhradí správní poplatek 20,- Kč.
         • Za doslovný výpis z matričních knih formou fotokopie matričního zápisu se hradí správní poplatek 15,- Kč za první stránku, a 5,- Kč za každou i započatou stránku, je-li kopie pořizována na kopírovacím zařízení nebo na tiskárně počítače.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy nebo sbírky listin je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Co jsou to matriční úřady?

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

                   • Ministerstvo vnitra – www.mvcr.cz,
                   • krajské úřady,
                   • matriční úřady,
                   • matriční úřad, Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, odbor občanskosprávní, kanceláře 103, 104,  tel: 553 035 416 nebo 553 035 417.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: