1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISŮ (vidimace a legalizace)

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen “vidimace”) a ověřování pravosti podpisu (dále jen “legalizace”).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

VIDIMACÍ se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimace se provádí na žádost a vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Úřad neprovede vidimaci:

       • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
       • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
       • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
       • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,
       • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
       • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
       • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
       • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

1. prvopis,

2. již ověřenou vidimovanou listinu,

3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

LEGALIZACÍ se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se provádí na žádost.

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

Úřad neprovede legalizaci:

       • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
       • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,
       • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci (jde-li o legalizaci v případě, že žadatel nemůžel číst nebo psát), k prokázání své totožnosti platný doklad (druhy dokladů viz bod 10),
       • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
       • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
       • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
       • jde-li o legalizaci elektronického podpisu, nebo
       • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte ústní žádost o vidimaci nebo legalizaci.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad, krajský úřad nebo na obecní úřad pověřený vidimací a legalizací. Vidimaci a legalizaci provádějí rovněž pošty, které poskytují služby Czech POINT a zastupitelské úřady ČR v zahraničí.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu. Je-li žadatelem fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad, může pověřený pracovník provést legalizaci i na jiném vhodném místě.

Na MěÚ Český Těšín ověřují listiny a podpisy tito zaměstnanci:

                         • Lýdie Chlebusová, referent matriky a osobních dokladů, kanc. č. 106 v přízemí, tel.: 553 035 417
                         • Bronislava Hamanová, referent matriky, kanc. č. 105 v přízemí, tel. 553 035 416
                         • Ing. Marie Bilková, referent správních činností, kanc. č. 114 v přízemí, tel.: 553 035 418
                         • Mgr.  Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend, kanc. č. 113 v přízemí, tel. 553 035 410

Úřední hodiny:

                       • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                       • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                       • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                       • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vidimaci na úřadě předložte:

                         • prvopis nebo ověřený opis listiny,
                         • kopii nebo opis pořízený z listiny.

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit podpis a

platný doklad totožnosti:

       • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
       • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo
       • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

Doklad, kterým se prokazuje totožnost, musí být platný a musí obsahovat fotografii držitele.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky činí:

                         • za ověření každého podpisu na listině (legalizace) 30 Kč,
                         • za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30 Kč za každou započatou stranu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Vidimace a legalizace se provádějí zpravidla na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

nelze

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

       • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
       • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

--

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

--

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

--

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Ministerstvo vnitra – odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

21.11.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

5.12.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: