1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

NAHLÍŽENÍ DO MATRIČNÍCH KNIH a VYDÁVÁNÍ DOSLOVNÝCH VÝPISŮ Z MATRIČNÍCH KNIH

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině.

Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

Doslovný výpis z matriční knihy se vydává fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům a zmocněncům. Doslovný výpis lze pořídit i fotokopií matričního zápisu.

Matriční knihy zůstávají uloženy u matričního úřadu:

                 • kniha narození po dobu 100 let
                 • kniha manželství po dobu 75 let
                 • kniha úmrtí po dobu 75 let,

poté se předávají příslušnému státnímu oblastnímu archivu.

Možnost prohlížet matriční knihy uložené v Zemském archivu v Opavě - digitální archiv zde.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpis z ní za přítomnosti matrikáře:

                 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
                 • pro úřední potřebu orgánů státu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
                 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
                 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec.

Doslovný výpis z matriční knihy se vydává fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), jejím sourozencům a zmocněncům, pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Nahlížení do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost podejte ústní či písemnou formou na příslušném matričním úřadě. Přehled matričních úřadů v Moravskoslezském kraji a jim podřízených obcí (zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje).

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na matriční úřady příslušné podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí (Přehled matričních úřadů v Moravskoslezském kraji a jim podřízených obcí (zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje). Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhlášky č. 207/2001 Sb.)

V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

      • kanc. č. 105 v přízemí - Bronislava Hamanová,
      • kanc. č. 106 v přízemí - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                 • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                 • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                 • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                 • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.czchlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

                 • průkaz totožnosti,
                 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců,
                 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
                 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněnec.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Při nahlédnutí do matriční knihy se vybírá poplatek 20 Kč v hotovosti za každou matriční událost, za doslovný výpis se vybírá 15 Kč za první stránku a za každou další stránku 5 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Žádost je zpravidla vyřízena bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

              • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
              • vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

18. Jaké jsou související předpisy:

              • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
              • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize nebo sbírce listin

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum skončení platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: