1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

KRIZOVÉ SITUACE DĚTÍ A MLÁDEŽE

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Krizové situace dětí a mládeže se týkají převážně:

                         • probíhajícího trestního stíhání mladistvých
                         • dětí, které se dopustily činu jinak trestného a nejsou trestně odpovědné
                         • mladistvých, u kterých bylo zahájeno přestupkové řízení
                         • dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování – tj. záškoláctví, útěky z domova

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podle § 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je každý oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Osobní kontakt s kurátorem pro mládež.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Nejčastější podněty k zahájení práce s klienty kurátora pro mládež jsou

                         • upozornění školského zařízení
                         • zahájení trestního řízení u mladistvého nebo oznámení o deliktu nezletilého dítěte
                         • podnět rodičů, kteří se obrátí na kurátora s žádostí o pomoc
                         • přímý kontakt s klientem
                         • jiné upozornění.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 26/875,

1. patro, kanc. č. 204

Úřední hodiny

                         • Pondělí od 8.00 – 11,30 hodin a od 12,30 – 17,30 hodin
                         • Středa od 8.00 – 11,30 hodin a od 12,30 – 16,30 hodin

Bc. Dagmar Sznapková, telefon 553 035 781

Mgr. Jiří Bednarski, DiS., telefon 553 035 785

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V případě umístění nezletilého v rámci nařízení ústavní výchovy soudem je třeba

                         • kartička pojištěnce
                         • rodný list
                         • očkovací průkaz
                         • zdravotní a školní dokumentace
                         • občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou žádné formuláře.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V krizových situacích je třeba rozhodnout bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Rodiče, popř. širší rodina, pedagogičtí pracovníci školy, střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, zařízení vězeňské služby, soudy, psychologové a jiná odborná zařízení.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nutná spolupráce s kurátorem pro mládež

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Nelze, vždy je potřeba obrátit se osobně na kurátora nebo na konkrétní zařízení.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

                         • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
                         • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
                         • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
                         • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
                         • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
                         • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

                         • u nezletilého např. návrh k soudu na výchovné opatření nebo předběžné opatření
                         • u přestupkového řízení – rozhodnutí, napomenutí, pokuta v rámci zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, viz zde

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mgr. Dana Moldrzyková, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, telefon 553 035 780

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

10.1.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: