1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Městský úřad Český Těšín nepřebírá od doručovatelů korespondenci pro občany, kterým byl zrušen trvalý pobyt a přidělena úřední adresa Český Těšín, nám. ČSA 1/1. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. V budově městského úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí, ani zde nemá svou domovní schránku, proto jim není možno žádnou korespondenci doručit.

Je v zájmu každého občana, aby učinil taková opatření, aby mu písemnosti byly doručeny tam, kde se fakticky zdržuje. Občané s úřední adresou mají tyto možnosti:

  1. zajistit se na poště zdarma “odnos”, tj. vyzvedávání si zásilky přímo na poště
  1. zajistit si na poště za poplatek “dosílku”, tj. přeposílání písemnosti na adresu, kde se zdržuje
  1. zřídit si na poště za poplatek P.O.BOX
  1. zřídit si zdarma datovou schránku
  1. nahlásit soudu či správnímu orgánu adresu pro doručování pro konkrétní řízení
  1. nahlásit na ohlašovně podle místa trvalého pobytu doručovací adresu, která je zanesena v informačním systému evidence obyvatel a kterou povinně využívají soudy i správní orgány.

Protože nikdo z občanů, kteří mají úřední adresu Český Těšín, nám. ČSA 1/1, nemá na této adrese domovní schránku a pokud tento občan nevyužije výše uvedené možnosti pro doručování písemností, bude postup při doručování písemností těmto občanům následující:

Obyčejné zásilky nejsou doručovány na adresu Český Těšín, nám. ČSA 1/1 .

U písemností doručovaných do vlastních rukou adresáta doručovatel zanechá v budově Městského úřadu Český Těšín na nám. ČSA 1/1 na vývěsce umístěné v přízemí vlevo naproti kanceláří odboru školství a kultury “výzvu”, aby si občan písemnost vyzvedl v úložní době v místě, kde je písemnost uložena (např. u poskytovatele poštovních služeb, u soudu, u exekutora, u správního orgánu) a poučení o právních následcích nevyzvednutí.

Městský úřad Český Těšín poskytuje takto součinnost doručovatelům písemností a občanům s úřední adresou možnost zjistit na této vývěsce, zda pro ně není určená některá ze zanechaných výzev k vyzvednutí písemnosti a to v hodinách, kdy je budova městského úřadu přístupna veřejnosti:

  • pondělí 7.00 – 17.30
  • úterý a čtvrtek 7.00 – 15.00
  • středa 7.00 – 16.30
  • pátek 7.00 – 14.30

Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připravena u doručovatele k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty ze doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Po uplynutí lhůty doručovatel písemnost vrátí odesílateli.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: