1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (kdo je oprávněnou osobou – viz otázka č. 5), jsou-li spojeny současně tyto dvě podmínky:

               • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a
               • neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Navrhovatel  je povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat (listinnými důkazy, navržením výslechu svědků apod.).

Ohlašovna vydá o zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodnutí. Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu se do informačního systému zapíše občanovi adresa sídla ohlašovny, tj. adresa Český Těšín, náměstí ČSA 1/1. S účinností od 1.6.2017 se do informačního systému kromě adresy zapíše i skutečnost, že se jedná o adresu úřadu. Tento údaj se následně uvede i ve vydaném občanském průkazu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osobou oprávněnou podat návrh je osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt (dům)nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Oprávněná osoba se může dát zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem, kterého si zvolí. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání návrhu a prokázání existence důvodů ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu, t.j.

               • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a
               • neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Návrh lze podat písemnou formou nebo se osobně dostavit na MěÚ Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend, kanc. č. 114 v přízemí, kde bude návrh sepsán do protokolu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

K projednání návrhu je příslušná ohlašovna podle místa trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

U občanů s trvalým pobytem na území města Český Těšín: Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskoprávní, kanc. č. 114 v přízemí - Ing. Marie Bilková.

Úřední hodiny:

                • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon:

553 035 418 Ing. Marie Bilková

E-mail: bilkova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Návrh se podává písemnou formou (lze sepsat do protokolu přímo v kancelářích č. 105 a 106).

K návrhu doložte:

               • doklad o tom, že návrh podává oprávněná osoba (u vlastníků rodinných domů nebo bytů výpis z katastru nemovitostí*), u nájemců bytů nájemní smlouvu)
               • doklad o tom, že osoba, které má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen, pozbyla užívací právo (např. výpověď z nájmu bytu vč. dokladu o jejím doručení, dohoda o ukončení nájmu, pravomocný rozsudek soudu o majetkoprávním vypořádání, pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství, pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného nájmu bytu apod.)
               • doklad o tom, že se osoba v místě trvalého pobytu nezdržuje a objekt neužívá (např. protokol o vyklizení bytu, doklad o soudním vystěhování, navržení výslechu svědků apod.)

*) Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel  nedokládá ohlašovně v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou stanoveny. Doporučujeme dostavit se přímo do kanceláře č. 105 nebo 106 v přízemí, kde s Vámi bude sepsán protokol o ústním podání žádosti.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel (zrušení trvalého pobytu občanu České republiky) 100 Kč za každou osobu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Správní orgán je dle § 71 odst. 3 správního řádu povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení, k nimž se připočítává doba

               • až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
               • nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního řádu, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemností do ciziny.

Nadřízený správní orgán (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitřních věcí) může usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, je-li takový postup pro účastníky výhodnější, přitom přihlíží ke lhůtám uvedeným v § 71 odst. 3 správního řádu

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníky řízení jsou i další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Účastníky řízení jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Oprávněná osoba při podání návrhu o zrušení údaje o místu trvalého pobytu může k dokazování použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci. Důkazy jsou zejména výslech svědků, znalecké posudky, listiny a ohledání.

Podle zákona o občanských průkazech je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

---

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 1 písm. c)

18. Jaké jsou související předpisy:

               • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
               • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby. Pořádkovou pokutu lze uložit i tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání.

Přestupku na úseku občanských průkazů se fyzická osoba dopustí tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona o občanských průkazech (tj. do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu). Za přestupek lze uložit pokutu do 10000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

        • Lze zrušit údaj o místu trvalého pobytu pouze ústním nahlášením oprávněné osoby na ohlašovně? Nelze, musí se podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a poté správní orgán zahájí správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
        • Může občan zrušit trvalý pobyt sám sobě? Tento postup zákon neumožňuje. Návrh musí podat oprávněná osoba (vlastník nemovitosti, nájemce bytu) a musí být prokázáno splnění zákonných podmínek.
        • Jak se doručuje korespondence občanům s úřední adresou? Bližší informace zde.
        • Jak se zruší trvalý pobyt cizinci? K vedení řízení o zrušení trvalého pobytu cizinci není příslušný obecní úřad, ale Odbor azylové a mikrační politiky Ministerstva vnitra - pracoviště Ostrava.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

--

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

--

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vydání občanského průkazu (občan, kterému správní orgán zrušil údaj o místu trvalého pobytu, je povinen požádat o vydání občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu).

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: