1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti.

Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost.

Je-li žádost podána elektronicky, musí být podepsána. Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti vedle adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti. Ministerstvo sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat nebo, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké podle odstavce 2 zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nezvniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost může podat občan starší 15 let.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

viz bod 4 (písemná žádost a její náležitosti)

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

na základě písemné žádosti (viz bod 4)

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Zprostředkování kontaktu provádí Ministerstvo vnitra České republiky – odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel. Žádost lze podat přímo ministerstvu vnitra nebo ji podat prostřednictvím některého z matričních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo krajského úřadu.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Ně MěÚ Český Těšín se lze obrátit na zaměstnance evidence obyvatel, kancelář č. 104 v přízemí, tel. 553 035 415, e-mail: czylokova@tesin.cz

Úřední hodiny:

                • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti: občanský průkaz nebo cestovní pas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář v elektronické podobě zde.

Formuláře v listinné podobě jsou k dispozici na všech výše uvedených úřadech.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek činí 500 Kč a hradí se formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra ČR – bližší pokyny zde.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Žadatel o zprostředkování kontaktu = kontaktující osoba.

Osoba, která je hledána = kontaktovaná osoba.

Zprostředkovatel kontaktu = Ministerstvo vnitra ČR.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Je-li žádost podána elektronicky, musí být podepsána. Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

ID datové schránky Ministerstva vnitra ČR je: 6bnaawp

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 1 písm. c)

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Když se zprostředkování kontaktu neuskuteční, bude nám vrácen správní poplatek?

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

webové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend.

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.06,.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: