1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

VÝDEJ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra.

V evidenci obyvatel se vedou údaje

              • o státních občanech České republiky,
              • o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a
              • cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. q  (záznam o poskytnutí údajů), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. p (údaje vztahující se k osvojení), které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou.

K osobě blízké se poskytují pouze tyto údaje:

        • datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; uvedené místo a okres úmrtí na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,
        • den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,
        • den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého

Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost může podat obyvatel starší 15-ti let. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží doklad totožnosti a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá osoba uvedená ve větě první, druhé nebo třetí, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podáním žádosti obsahující všechny zákonem stanovené náležitosti.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží doklad totožnosti a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost může obyvatel podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Žádost lze podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). V tomto případě musí od 1. ledna 2012 provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána; kontaktní místo veřejné správy žádost postoupí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa podání žádosti.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí žádosti podle věty první.

V žádosti se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou

              • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
              • rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození
              • číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou autentizaci pro informační systémy veřejné správy; v případě, že žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu,
              • adresa místa pobytu.

Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Údaje poskytují:  Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna.

              • krajské úřady,
              • ohlašovny

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

náměstí ČSA 1/1, kanc. č. 104 v přízemí

Úřední hodiny:

                  • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                  • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                  • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                  • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 415

E-mail: czylokova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občan ČR: platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad; cizinec s povoleným pobytem: průkaz o povolení k pobytu cizince

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti zde.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek Kč 50,– (za každou započatou stránku).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Při osobním podání žádosti je výpis vyhotoven na počkání, při písemném podání žádosti neprodleně, nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci řízení nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po žadateli nejsou požadovány další činnosti.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Požádat o výpis z informačního systému lze elektronickou formou (podrobnosti – viz otázka č. 7).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 1 písm. c)

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

--

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Lze získat z evidence obyvatel adresu jiného občana (např. bývalého spolužáka, sourozence)? Zákon o evidenci obyvatel neumožňuje poskytovat údaje jiným osobám (vyjma zákonem uvedených případů). Pokud chcete kontaktovat jiného občana ČR, lze využít institutu "zprostředkování kontaktu" - bližší informace zde.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo vnitra na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

--

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

24.04.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27.01.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum ukončení platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: