1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Evidence obyvatel - ukončení trvalého pobytu na území České republiky

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Tato životní situace je určena občanům, kteří se rozhodli dlouhodobě žít v zahraničí (se ať již pracovně, či z jiných důvodů) a v této souvislosti chtějí ukončit svůj trvalý pobyt na území České republiky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ve věci je oprávněn jednat

          • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
          • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
          • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit ukončení místa trvalého pobytu,
          •  člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Ukončení pobytu se sděluje ohlašovně písemně (viz dále). Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Je třeba sepsat sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR a doručit stanovenou formou ho ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ukončení pobytu řešte buď na ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.

Ohlašovnou se rozumí obecní úřad, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Pro občany s trvalým pobytem na území města Český Těšín je ohlašovnou Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, kanc. č. 104 v přízemí

Úřední hodiny:

                  • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                  • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                  • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                  • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Kontakt: Renáta Czyloková, tel. 553 035 415, e-mail: czylokova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

Činí-li občan sdělení o ukončení pobytu osobně, je povinen prokázat svoji totožnost.

Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou předepsány, stačí sepsat volnou formou. Lze využít tiskopisu, který je ke stažení v sekci Formuláře.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč (na zastupitelském úřadu 300 Kč).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ohlašovna zapíše údaj o ukončení trvalého pobytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

--

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Ukončením trvalého pobytu na území ČR ze zákona končí platnost občanského průkazu. Občan má povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Pokud má sdělení o ukončení trvalého pobytu formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

nejsou stanoveny

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

--

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jak je to s poplatkem za odpad? Po ukončení trvalého pobytu na území ČR občan nemá povinnost hradit místní poplatek za komunální odpad.

Jak mohu volit, když mám ukončený trvalý pobyt? Ukončení trvalého pobytu má vliv na výkon volebního práva občana (blíže viz jednotlivé volební zákony). U některých typů voleb mohou občané volit na zastupitelských úřadech v zahraničí. Při komunálních volbách občan s ukončeným trvalý pobytem volit nemůže.

Jak postupovat po návratu do ČR, pokud chci mít opět platný trvalý pobyt? Po ukončení pobytu v cizině se můžete přihlásit jako každý jiný občan na základě prokázání vlastnického nebo nájemního práva k nemovitosti určené k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci nebo na základě souhlasu oprávněné osoby. Nemůžete-li po ukončení pobytu v cizině předložit doklady prokazující Vaše vlastnické, nájemní právo či jiné právo k nemovitosti, a nemáte-li ani možnosti přihlásit se souhlasem oprávněné osoby (t.j. vlastníka domu nebo nájemce bytu), stane se místem Vašeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území České republiky jste měl poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních předpisů.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

--

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informace Ministerstva vnitra ČR k ukončení pobytu

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.6.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: