1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

V případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu (např. u osob, kterým byl ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu).

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí:

      • občan České republiky starší 15-ti let,
      • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
      • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý provést změnu svého místa trvalého pobytu, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce,
      • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

        • Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu a doložit příslušné doklady (viz bod 10).

Při ukončení trvalého pobytu na území České republiky občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.  Současně je občan povinen odevzdat 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

Ohlašovnou se rozumí:

           • obecní úřad
           • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřad městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst,
           • na území vojenských újezdů újezdní úřad

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, náměstí ČSA 1/1, kanc. č. 104 v přízemí.

Úřední hodiny:

                • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 415

E-mail: czylokova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

             • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o  jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana a údaje  o vlastníku objektu (jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby);
             • prokázat totožnost platným občanským průkazem, nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní doklad, ridičský průkaz).
             • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu*). Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

*) Pozn.: vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu” si vyzvednete při ohlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Jeho VZOR si můžete prohlédnout zde.

V případě, že oprávněná osoba (vlastník domu, nájemce bytu) nedá souhlas k přihlášení k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny (na zadní straně přihlašovacího lístku), můžete použít pro udělení souhlasu tento tiskopis:

Souhlas ubytovatele (oprávněné osoby) k přihlášení k trvalému pobytu

Ke sdělení ukončení trvalého pobytu na území České republiky můžete použít tento tiskopis:

Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50,-Kč.

Od správního poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15-ti let.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Pokud bude předložen vyplněný a podepsaný “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu” a příslušné doklady, bude přihlášení k trvalému pobytu provedeno ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Podle zákona o občanských průkazech je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Kam nahlásit změnu svého trvalého pobytu? (informační brožura Správy základních registrů)

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Změnu místa trvalého pobytu nelze provést zasláním elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 1 písm. c)

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě, že Vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě, která musí být nejméně 15 dnů, neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupku na úseku evidence obyvatel se dopustí ten, kdo

                            • příslušnému správnímu úřadu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému (výše pokuty do 25 000 Kč),
                            • správnímu úřadu předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady (pokuta do 100 000 Kč)
                            • správnímu úřadu ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému (pokuta do 100 000 Kč)
                            • neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby (pokuta do 100 000 Kč)

Přestupky řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana.

Přestupku na úseku občanských průkazů se fyzická osoba dopustí tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona o občanských průkazech (tj. do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu).

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Musí se občan předtím, než se přihlásí k pobytu do nového bydliště, odhlásit z původního bydliště? Nemusí. Občan pouze ohlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně ve městě (obci), kam se stěhuje. Tato ohlašovna změnu ohlásí příslušnému úřadu v původním místu trvalého pobytu.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vydání občanského průkazu

Výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: