1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Obecný návod - jak zřídit adresu pro doručování vč. formuláře žádosti (Zdroj: ISZR)

Podle ustanovení § 10b zákona o evidenci obyvatel lze od 1. 7. 2009 na písemnou žádost občana vést v evidenci obyvatel též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Jedná se o písemnosti doručované dle občanského soudního řádu (soudní obsílky) nebo správního řádu.

Jako adresa pro doručování je akceptována rovněž adresa v zahraničí nebo P.O.BOX. Akceptována není adresa ve formě e-mailu nebo FAXu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

občan České republiky (dále jen “občan”)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zdržuje-li se občan na jiné adrese, než je jeho místo trvalého pobytu, a chce, aby mu na tuto adresu byly doručovány úřední písemnosti (dle občanského soudního řádu nebo správního řádu), může nahlásit adresu pro doručování ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.

Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny.

Pokud má žádost podle věty první formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

ohlašovna obecního úřadu (nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městské části..) příslušná dle místa trvalého pobytu nebo podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občankosprávní, evidence obyvatel, kanc. č. 104 v přízemí budovy radnice,

náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Renáta Czyloková, e-mail: mailto: czylokova@tesin.cz

Tel.: 553 035 415

Úřední hodiny:

                • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

platný občanský průkaz nebo cestovní doklad

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

lze využít tohoto formuláře žádosti

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Adresa pro doručování je zavedena do informačního systému evidence obyvatel bezprostředně po doručení žádosti občana, splňuje-li zákonem stanovené náležitosti (viz výše)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

--

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

--

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Pokud má žádost o zřízení adresy pro doručování formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

18. Jaké jsou související předpisy:

§ 46a občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů)
§ 19 odst. 3 správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

           • Vybírá se správní poplatek za nahlášení doručovací adresy? Tento úkon není zpoplatněn.
           • Je třeba souhlas vlastníka domu ke zřízení doručovací adresy? Souhlas se nevyžaduje.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Obraťte se na zaměstnance ohlašovny: 553 035 415.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

--

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

--

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Jana Mašková,

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

není stanoven

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: