1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Dítě v základní škole

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče nebo zákonný zástupce žáka, ředitel příslušné školské příspěvkové organizace ( dále jen "základní škola"), příslušný odbor školství a kultury.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku (přesné datum bude upřesněno), v němž  má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí ve školském obvodu (upraveno OZV 2/2005), v němž má žák místo trvalého pobytu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ústní nebo písemnou žádostí o informaci, sdělení, radu apod.u ředitele základní školy nebo u příslušného odboru školství a kultury nebo v pedagogicko-psychologické poradně.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, Odbor školství a kultury.

Příslušná základní škola zde.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, detašované pracoviště Štefánikova 18/25, Český Těšín, Ing. Jana Černilová, přízemí-dveře č.101, tel: 553 035 303, 736 514 831, cernilova@tesin.cz. Úřední hodiny : Po 8.00 – 17.30 hod., St 8.00 – 16.30 hod.

Ředitel základní školy nebo jeho zástupce.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Rodný list dítěte, v mimořádných případech vyjádření pedagogicko-psycholigické poradny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce (tiskopis je k dispozici u příslušné základní školy).

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti se odvozují od konkrétní životní situace.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

info@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Řízení dle  § 182a  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo sociálním odborem.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Kam mám jít k zápisu - podle místa trvalého bydliště dle spádového obvodu upraveného OZV 2/2005

Masarykova základní a mateřská škola Český Těšín, Komenského 607/3, 737 01 Český Těšín

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín, Svibice

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710, 737 01 Český Těšín

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, Masarykovy sady 104/21, 737 01 Český Těšín

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná, Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Více informací Vám poskytnou jednotlivé základní školy

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Miroslav Stařičný, vedoucí odboru školství a kultury

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

13.08.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Zápis ZŠ - 2019 -2020