1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Dítě v mateřské škole

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávácími potebami.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla  6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte, ředitel školské příspěvkové organizace (dále jen "základní škola").

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na cizince, kteří jsou oprávnění pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ředitel stanoví po dohodě se zřizovatelem termín, místo  a dobu,  v období od 2. května do 16. května (termín pro školní rok 2021/2022 byl stanoven na května 2021) pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Ředitel rozhoduje o přijetí do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury.

Příslušná základní škola.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, Ing. Jana Černilová, referent školství a kultury, detašované pracoviště Štefánikova 18/25, Český Těšín, přízemí-dveře č.101, tel: 553 035 303, 736 514 831, cernilova@esin.cz. Úřední hodiny : Po 8.00 – 17.30 hod., St 8.00 – 16.30 hod.

Ředitel příslušné základní školy dle spádového obvodu.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Rodný list dítěte.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tiskopisy jsou k dispozici u příslušné základní školy a mateřské školy

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín, Komenského 607/3, 737 01 Český Těšín

MŠ Akátová 1361/17

MŠ Stanislavice - Albrechtická 84

MŠ Horní Žukov - Vělopolská 21

MŠ firemní, Komenského 610/7

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český Těšín, Svibice

MŠ Čáslavská 1834/8

MŠ Okružní 1759

MŠ Frýdecká 691/34

MŠ Dolní Žukov - Pod Zvonek 91

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710, 737 01 Český Těšín

MŠ Ostravská 1628

MŠ Hornická 1119/2

MŠ Hrabinská 1016/51

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace, Masarykovy sady 104/21, 737 01 Český Těšín

MŠ Masarykovy sady 77/16

MŠ Smetanova 170/7

MŠ Dukelská 328/36

MŠ Koňákov - Středová 47

MŠ Mosty - Školní 100

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná, Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín

MŠ Akátová 136/17

MŠ Moskevská 162/1

MŠ Polní 1832/10

MŠ Hrabinská 1016/51

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

info@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava prostřednictvím příslušné mateřské školy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

                • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetřžitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
                • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
                • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
                • zákonný zástupce opakovaně nauhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Profilace jednotlivých mateřských škol.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Více informací Vám poskytnou jednotlivá školská zařízení

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Miroslav Stařičný, vedoucí odboru školství a kultury

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.04.2021

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.04.2021

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: