1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBOÉ SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků.

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se nevyžaduje, pokud podmínky pro dělení nebo scelení pozemků jsou dány regulačním plánem, rozhodnutím stavebního úřadu nebo rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu. Není-li třeba stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, stavební úřad potvrdí tuto skutečnost sdělením, kterým současně schválí navrhovaný záměr. Sdělení nelze vydat, pokud je rozhodování v území podmíněno územní studií nebo regulačním plánem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby (§ 101 stavebního zákona).

...

...

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žádost podaná na předepsaném formuláři musí být v souladu s:

         • s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, zejména § 20 – 22 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů,
         • s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
         • s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona.

...

...

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Řízení se zahajuje pouze na písemnou na žádost podanou všemi vlastníky všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby (§ 101 stavebního zákona). Předepsaný formulář je umístěn v části Přiložené soubory.

...

...

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA čp.1/1, 737 01 Český Těšín

...

...

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Stavební úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám ČSA čp.1/1, 73 01 Český Těšín – 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Tel. 553 035 111

Fax. 553 035 115

E-mail: info@tesin.cz, lyckova@tesin.cz, cervenova@tesin.cz,

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí – kancelář č. 405

Ing. Yvona Červeňová – vedoucí oddělení výstavby – kancelář č. 410b

...

...

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a je umístěn v části Přiložené soubory nebo jej možno vyzvednout na stavebním úřadě. K žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků žadatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (příloha č. 4 k této vyhlášce). Grafické přílohy žádosti se přikládají ve dvou vyhotoveních.

Stavební úřad si vyžádá u odboru územního rozvoje, orgánu územního plánování, závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona k navrhovanému záměru, resp. sdělení, že navrhovaný záměr nevyvolá změnu v území.

V případě, je-li dotčeným orgánem Městský úřad Český Těšín, vydává koordinované stanovisko, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí (orgán územního plánování, silniční správní úřad, vodoprávní úřad, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, z hlediska ochrany obyvatelstva, ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, státní správy myslivosti), Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí.

V případě, jsou-li dotčeny zájmy města jako samosprávného celku, vydává společné stanovisko města, které zahrnuje požadavky na ochranu dotčených zájmů (vlastník pozemků, správce dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví, stanovisko správce veřejné zeleně apod.), Městský úřad Český Těšín, odb. místního hospodářství.

...

...

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář, který je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů umístěn v části Přiložené soubory nebo je možno jej vyzvednout na stavebním úřadě.

...

...

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků se vybere správní poplatek ve výši 1000 Kč dle položky 17 bod 3  sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v pl. znění.

...

...

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle § 87 odst.4 stavebního zákona v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména při postupu podle odstavce 2, stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

...

...

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníky územního řízení jsou:

         • žadatel
         • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
         • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
         • osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
...

...

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

...

...

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

...

...

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, § 76-78, § 82, 84-95.

...

...

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, §§ 6 a 12.

...

...

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat podle § 81 odst. 1 správního řádu. Odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odb. územního plánování, a stavebního podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

...

...

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

...

...

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

...

...

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

...

...

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

...

...

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

...

...

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor výstavby a životního prostředí

...

...

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Jarmila Lyčková, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

...

...

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.07.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

...

...