1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Czech POINT – OVĚŘENÉ VÝSTUPY Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Městský úřad Český Těšín vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen “ISVS”). Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná MěÚ Český Těšín je veřejnou listinou (je opatřena ověřovací doložkou). Jedná se o tyto ověřené výstupy:

                          • výpis z Rejstříku trestů – pro fyzickou i právnickou osobu
                          • výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
                          • výpis ze Živnostenského rejstříku
                          • výpis z Katastru nemovitostí a výpis snímku z katastrální mapy
                          • formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou nebo právnickou osobu
                          • výpis bodového hodnocení osoby (řidiče)
                          • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
                          • formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
                          • výpis z Insolvenčního rejstříku
                          • žádost o zřízení datové schránky a další dispozice s datovou schránkou
                          • autorizovaná konverze dokumentů (z listinné do elektronické podoby nebo z elektronické do listinné podoby)
                          • výpisy ze základních registrů (výpis údajů z registru obyvatel, výpis údajů z registru osob, veřejný výpis z registru osob, výpis o využití údajů z registru obyvatel nebo z registru osob, žádost o změnu údajů v registru obyvatel nebo registru osob, žádost o poskytnutí údajů třetí osobě)
                          • zprostředkovaná identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřený výstup z ISVS, zprostředkovat podání žádosti o zřízení datové schránky či provést autorizovanou konverzi dokumentu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

                          • v případě vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnickou osobu, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru účastníků provozu MA ISOH a insolvenčního rejstříku, které jsou veřejnými evidencemi, se oprávnění žadatele ani jeho totožnost neprověřuje (pokud žadatel podává žádost o výpis ze Živnostenského rejstříku z neveřejné části přímo na živnostenském úřadě, totožnost se prověřuje)
                          • v případě vydání výpisu z Rejstříku trestů pro fyzickou osobu, výpisu bodového hodnocení osoby a podání žádosti o zřízení datové schránky je ověřováno oprávnění a totožnost žadatele
                          • je-li žadatelem o výpis z Rejstříku trestů pro fyzickou osobu zplnomocněný zástupce, musí předložit úředně ověřenou plnou moc (formulář : Plná moc pro zmocněnce)
                          • při provádění autorizované konverze se totožnost žadatele neověřuje
                          • v případě zprostředkované identifikace je nutno splnit podmínky dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

osobní návštěva úřadu

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, hlavní budova, náměstí ČSA 1/1:

                          • výpis z Rejstříku trestů: kanceláře č. 104, 105, 106, 113, 114 v přízemí
                          • výpisy z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností): kanceláře č. 104, 105, 106, 113, 114 v přízemí
                          • výpis ze Živnostenského rejstříku: kanceláře č. 104, 105, 106, 113, 114  v přízemí
                          • podání do registru živnostenského podnikání: kanceláře č. 104, 105, 106, 113, 114 v přízemí
                          • výpis z Katastru nemovistí a výpis snímku z katastrální mapy: kancelář č.  404 ve III. poschodí
                          • výpis z bodového hodnocení osoby: kanceláře č. 104, 105, 106, 113, 114 v přízemí
                          • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: kanceláře č. 104, 105, 106, 113, 114 v přízemí
                          • podání registru účasníků provozu modulu autovraků ISOH: kanceláře č. 104, 105, 106, 113, 114 v přízemí
                          • výpis z insolvenčního rejstříku: kanceláře č. 104, 105, 106, 113, 114 v přízemí
                          • žádost o zřízení datové schránky a další dispozice s datovou schránkou: kancelář č. 104, 113 a 114 v přízemí
                          • provedení autorizované konverze dokumentu: kancelář č. 104, 113 a 114 v přízemí
                          • výpisy ze základních registrů: kancelář č. 104, 113 a 114 v přízemí
                          • zprostředkovaná identifikace: kanceláře č. 105, 106 a 114

Městský úřad Český Těšín, detašované pracoviště ve Svibici, ul. Pod Zvonek 875/26, kanc. č. 220 v I. poschodí:

                          • výpis z Rejstříku trestů
                          • výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
                          • výpis ze Živnostenského rejstříku
                          • výpis z bodového hodnocení osoby
                          • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
                          • formulář registru účastníků provozu modulu autovraky ISOH
                          • výpis z insolvenčního rejstříku
                          • žádost o zřízení datové schránky a další dispozice s datovou schránkou
                          • provedení autorizované konverze dokumentu,
                          • výpisy ze základních registrů

Dalšími úřady, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, jsou

                          • matriční úřady
                          • krajské úřady
                          • notáři (nevydávají výpisy z Rejstříku trestů)
                          • držitelé poštovní licence (pouze vybrané pošty, mezi kteté patří i hlavní pošta v Českém Těšíně a pošta ve Svibici)
                          • Hospodářská komora České republiky (nevydává výpis z Rejstříku trestů)
                          • další obce na území České republiky uvedené ve vyhl. č. 388/2007 Sb.
                          • zastupitelské úřady uvedené ve vyhl. 388/2007 Sb.,
                          • banky (v Českém Těšíně ČSOB na ul. Nádražní)

Seznam všech kontaktních míst zde

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

                          • odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend, kanceláře č. 104, 105, 106, 113, 114 v přízemí budovy radnice, tel.: 553 035 415, 553 035 416, 553 035 417, 553 035 418, 553 035 410, e-mail: czylokova@tesin.czchlebusova@tesin.cz, hamanova@tesin.cz, bilkovam@tesin.cz, maskova@tesin.cz
                          • odbor živnostenský a dopravy, oddělení živnostenské, kancelář č. 220 v 1. poschodí, tel.: 553 035 805, e-mail:stehlikova@tesin.cz
                          • odbor finanční, oddělení majetkoprávní, kancelář č. 404 ve III. poschodí budovy radnice, tel. 553 035 251, e-mail: pohromova@tesin.cz (pouze výpisy z katastru nemovitostí a snímky z katastrální mapy)

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 – 11:30 hod, 12:30 – 17:30 hod.,

Středa:  8:00 – 11:30 hod., 12:30 – 16:30 hod.

Úterý, čtvrtek: 8:00 – 11.30 hod. – pouze v budově radnice náměstí ČSA 1 (kanc. č. 104, 113, 114 a 404)

Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 11.30 hod. – detašované pracoviště ve Svibici, ul. Pod Zvonek 875/26, kanc. č. 220 v 1. poschodí na základě telefonické domluvy předem

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V případě vydání výpisu z Rejstříku trestů pro fyzickou osobu, výpisu bodového hodnocení osoby, žádosti o zřízení datové schránky a výpisu z registru obyvatel překládá žadatel průkaz totožnosti.

V případě zprostředkované identifikace doklady vyžadované dle zák. č. 253/2008 Sb.,  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Pro veřejné evidence (Rejstřík trestů pro právnickou osobu, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, Insolvenční rejstřík) se formuláře nepoužívají.

Pokud žadatel žádá o výpis ze Živnostenského rejstříku z neveřejné části přímo na živnostenském úřadě, vyplní předepsaný formulář.

V případě Rejstříku trestů pro fyzickou osobu a datových schránek je třeba podat písemnou žádost. Tuto žádost žadatel sepíše na pracovišti Czech POINT s příslušným zaměstnancem formou elektronického vyplnění. Následně bude žádost vytištěna a předložena žadateli k podpisu.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

                          • podání žádosti o výpis z Rejstříku trestů (jak pro fyzickou, tak pro právnickou osobu): Kč 100 /položka 10 písm. a) Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů/
                          • podání žádosti o zřízení datové schránky – zdarma
                          • opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce: Kč 200
                          • výpis ze Živnotenského rejstříku: Kč 20 za každou i započatou stránku /položka 3 písm. d) Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a organizační směrnice č. 13/2008 “Postup při využití zmocnění ke snížení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb./
                          • výpis z bodového hodnocení řidiče: Kč 15 za každou i započatou stránku /položka 3 písm. d) Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a organizační směrnice č. 13/2008 “Postup při využití zmocnění ke snížení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb./
                          • ostatní výpisy: Kč 50 za každou i započatou stránku/položka 3 písm. d) Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a organizační směrnice č. 13/2008 “Postup při využití zmocnění ke snížení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb./
                          • provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby: Kč 30 za každou i započatou stránku konvertované listiny
                          • provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby: Kč 30 za každou i započatou stránku konvertované listiny
                          • sepsání veřejné listiny - zprostředkovaná identifikace: Kč 200

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

                          • výpis nelze vyřídit elektronicky např. u cizinců, kterým nebylo přiděleno rodné číslo

Ostatní výpisy z informačních systémů veřejné správy

                          • výpis je vydán na počkání

Datové schránky

                          • po sepsání a odeslání žádosti prostřednictvím Czech POINT obdrží žadatel jedno vyhotovení žádosti a potvrzení o zřízení datové schránky. Datová schránka bude zřízena do tří dnů, přístupové údaje k datové schránce obdrží žadatel od Ministerstva vnitra poštou nebo na uvedenou e-mailovou adresu

Autorizovaná konverze

                          • provede se na počkání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend, Mgr. Jana Mašková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: