1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO DOKLADU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.

Informace o změnách na úseku cestovních dokladů od 1. 7. 2018

Více o cestovních dokladech s biometrickými údaji ZDE

Poučení pro držitele e-pasu

Poučení k otiskům prstů: na kvalitu otisků prstů rukou pořizovaných při žádosti o vydání cestovního pasu může mít negativní vliv např. zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými přípravky nebo znečistění pevnými částicemi.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

O vydání cestovního pasu může požádat:

          • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou;
          • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou;
          • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti;
          • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem;
          • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech zákonem požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte žádost na příslušný úřad (viz bod 8).

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost o vydání cestovního pasu lze podat:

          • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve lhůtě 30 dnů, nebo ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne anebo do 5 pracovních dnů,
          • u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas vydávaný ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů,
          • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu.

Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

          • občan starší 15 let,
          • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
          • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
          • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu.

Kde lze cestovní pas převzít:

          • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.
          • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.
          • Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.
          • Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.

Občan, který převezme cestovní pas, může požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat (čipu); v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti nosiče dat má právo na vydání nového cestovního pasu.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1 odbor občanskosprávní oddělení organizačních a správních agend:

                         • podání žádosti o cestovní doklad: kanceláře č. 101 nebo 103 (přízemí)
                         • vyzvednutí hotového cestovního dokladu: kancelář č. 102 (přízemí)
                         • hlášení ztrát, odcizení, poškození, nálezů: kancelář č. 102 (přízemí)

Úřední hodiny:

                          • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                          • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                          • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                          • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 413, 553 035 411, 553 035 414

E-mail: raszkova@tesin.cz; ciecialova@tesin.cz; smekova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit

          • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky);
          • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno;
          • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu;
          • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu;
          • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let člen domácnosti;
          • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Podání žádosti o vydání cestovního pasu

Občan nepodává žádost o vydání cestovního pasu na vyplněném úředním tiskopisu, pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz. Občan nepředkládá fotografii, protože fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti - proto se občan musí k němu osobně dostavit.

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let. Na kvalitu otisků prstů rukou pořizovaných při žádosti o vydání cestovního pasu může mít negativní vliv např. zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými přípravky nebo znečistění pevnými částicemi.

Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat výrobci za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky na úseku cestovních dokladů lze na MěÚ Český Těšín uhradit rovněž platební kartou.

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů

          • Správní poplatek činí 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

Za převzetí cestovního pasu

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před převzetím cestovního pasu.

Za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

          • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                  6 000 Kč,
          • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       4 000 Kč,

           a převzetí u Ministerstva vnitra                                                   2 000 Kč

občanům mladším 15 let

          • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                   2 000 Kč,
          • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       1 500 Kč,

           a převzetí u Ministerstva vnitra                                                       500 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

          • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                 3 000 Kč,
          • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností      2 000 Kč,

           a převzetí u Ministerstva vnitra                                                  1 000 Kč

při podání a převzetí

          • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností        3 000 Kč

občanům mladším 15 let

          • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra                                 1 000 Kč,
          • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        500 Kč,

           a převzetí u Ministerstva vnitra                                                     500 Kč

při podání a převzetí

          • u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností        1 000 Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to

          • v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
          • do 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.

Návod, jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně, naleznete zde.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud občan nesplní povinnost, nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,

c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu,

d) při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu,

e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,

f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,

g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,

h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,

i) požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,

j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3, nebo

k) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

Za přestupek podle  písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle  písm. k) pokutu do 1 000 000 Kč.

Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle  písm. a) až j) v prvním stupni je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. Není-li občan v České republice k trvalému pobytu hlášen, projedná přestupek úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo pokud jej nelze zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna. K projednání přestupků podle písm. a), b) a f) až h) v blokovém řízení je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání cestovního dokladu.

Přestupky podle  písm. c) a d) může projednat v příkazním řízení policie provádějící kontrolu cestovních dokladů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

          • uplynutím doby v něm vyznačené;
          • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení;
          • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana;
          • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

          • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost;
          • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana;
          • jeho držitel podstatně změnil podobu.

Informaci, jak postupovat v případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu, naleznete zde (pdf, 966 kB).

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

          • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji).
          • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Informace k systému samoobslužného odbavení cestujících na Letišti Václava Havla v Praze

Informace hledně vstupu a pobytu na území cizích států získáte na Ministerstvu zahraničních věcínebo u zastupitelského úřadu státu, do kterého hodláte cestovat. To samé se týká i případného množství peněz v cizí měně, které můžete nebo musíte při cestě do daného státu mít. Informace o celních poplatcích získáte na celních úřadech nebo na Ministerstvu financí.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí (zdroj: Portál veřejné správy)

Vydání osvědčení (potvrzení) o státním občanství ČR

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.10.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Cestovními doklady se rozumí např. cest. pasy, diplomatické pasy, služební pasy nebo cestovní průkazy. Cestovní průkaz je omezen časově a územně, slouží většinou jako náhradní doklad pro jednotlivé cesty (vydává se např. v případě úmrtí v zahraničí apod.). Na rozdíl od cestovního pasu lze jeho platnost prodloužit, a to na dobu nejvýše 6 měsíců. Platnost cestovního pasu prodloužit nelze.

Cestovní průkazy

Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní průkaz se vydá též občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, jde-li o občana, který má být vydán nebo předán z cizího státu do České republiky, nebo o občana, který má být z cizího státu vyhoštěn a na kterého byl v České republice vydán příkaz k zadržení, příkaz k zatčení, příkaz k dodání do výkonu trestu, zatýkací rozkaz nebo evropský zatýkací rozkaz. Cestovní průkaz vydá zastupitelský úřad. Cestovní průkaz lze vydat na dobu platnosti nejvýše 6 měsíců.