26. duben 2005

U S N E S E N Í

z mimořádné schůze Rady města Český Těšín, konané dne 26. dubna 2005

2285/mim.RM Dotace TJ Slavoj Český Těšín                                                                     (FO)

26. 4. 2005

Rada města  Český Těšín

1.  d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle ustanovení § 85, písm. c)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí

dotace TJ Slovan Český Těšín – Horní Žukov se sídlem na ul. Dubová 180,

Český Těšín, ve výši 150 tis. Kč na financování sportovních akcí konaných

ku příležitosti oslav 775. výročí založení části města Horní Žukov

2.  d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle ustanovení § 84, odst. 2,

písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

následující rozpočtové opatření:

- zvýšení rozpočtu běžných výdajů kap. 22 – finanční odbor, odd. 34,

150 tis. Kč určených na poskytnutí dotace TJ Slovan Český Těšín – Horní

Žukov se sídlem na ul. Dubová 180, Český Těšín, na financování

sportovních akcí konaných ku příležitosti oslav 775. výročí založení části

města Horní Žukov, a to s financováním z fondu rozvoje a rezerv města

 

2286/mim.RM Pořízení změny č. 11 Územního plánu sídelního útvaru Český Těšín

26. 4. 2005                 pro město Český Těšín                                                                                 (ÚR)

Rada města Český Těšín

r u š í

usnesení Rady města č. 2231/31.RM ze dne 13.4.2005, kterým rada doporučila

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit pořízení změny č. 11 Územního

plánu sídelního útvaru Český Těšín pro město Český Těšín ve smyslu ust. § 84

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s  ust. § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- požadavek se týká změny (pozemky parc.č. 3010/1, 3009/1, 3006/1, vše k.ú.

Český  Těšín) funkčního využití zóny z hromadného bydlení (UHB)

a z občanské vybavenosti (UO) na zónu výroby (UV)

 

 

                        Ing. Jindřich Sznapka                                   Ing. Vít Slováček

                                        starosta města                                       místostarosta města

 

 

autor: Žáková Jana